Aanafaalaama ya kumagidhwa ya simaneke elanditho

0
189

KuNuusita Ashipala

ONGWEDIVA-Aanafalama yomuumbangalantu woshilongo oya kunkililiwa opo ya simaneke oku landitha po iimuna yawo manga yili mepipi eshona lela opo yi wape wo okulandithwa po kondje yoshilongo.

Ehangano lyo Meat Board Namibia niikondo mbyono yi na mo olunyala momalithilo oya kunkilile aanafaalama ya simaneke okulanditha po iinamwenyo yawo manga yi li mepipi eshona lela lela opo nayo ya wape oku kutha ombinga momalandhithilo gokondje yoshitopolwa sha Wambo noshowo okulanditha kondje yoshilongo.

“Aanafaalama na yiilonge oku landitha iimuna manga yi li mepipi eshona lyoomvula mbali sigo ndatu,” Gizaw Negussie ngono e li omukwateli komeho gwoprojeka yo ku tunga aanafaalama ta hokolola.

Negussie okwa hokolola kutya nonando omuna oongombe odhindji mOwambo ooshona ohadhi landithwa po na unene aanafalama yongashingeyi ohaya tege unene oongombe dhawo dhi kulupe opo yedhi landithe po.

  Negussie okwati omukalo nguno ohagu etele aalandithi yoonyama ya lande oongombe kondje yomusinda omutiligane opo ongeshefa dhi wape okuhuma komeho.  

Okwa tsikile ko tati aanafalama naya mune oongombe tadhi hokitha aalandi yokondje yoshilongo ndhono a li a fatulula kutya oongombe ndhono inaadhi pewa iigwanga oyindyi nenge omiti. Bertus Kruger ngono elilepo ehangano lya Agra moshigongi okwali wo a kumagidha  aalandithi yoonyama opo ya kalekepo uundjolowele pomahala gawo go kulandithila.

“Omatala ogendji kagena uuyogoki, unene tuu ngono gaShakati noshowo gaNdangwa,” Kruger tati.

Kruger okwa ti uuyogoki owa pumbiwa opo ngono e li mongeshefa yomalandithilo a kalekepo aalandi. Uunene Kruger okwa totha mo kutya oshi li sha simana opo omahala ngono hapu dhipagelwa oongombe ndhika ga kale ga yela oshoka olundji uunene tuu pOndangwa nOshakati opwa luudha unene. Gamwe gomomahala gokudhipagela oongombe gali ga tothwa mo gena uuyogoki ongaashi gEenhana nOkahao.

Okwa tsu wo aalandithi yopomatala gaShakati naNdangwa omukumo opo ya lande oongombe miitopolwa yawo opo ya wape ya mone mo iiyemo tayi hokitha tati mbono haya landa ooongombe kondje yomusinda omutiligane nawa nawa haya monomo  iiyemo tayi hokitha.

Okwa kunkililile aalandithi yoonyama pomatala opo ya kuthe oshiholelwa kaalandithi yokEenhana.

“Aalandithi yoonyama yokEenhana ohaya landa oongombe dhawo moshitopolwa nongaashingeyi iiyemo yawo otayi hokitha,” Kruger ta hokolola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here