‘Ando onda sile mokashinga – ando hwepo’

0
246

KuLoide Jason


EHUNGAELO – Nonando epangelo lyaNamibia lya dhimbulukwa nokugandja omakwatho kwaamboka ya kutha ombinga mekondjelo manguluko, Victor Onesmus ngoka e li gwumwe gwomooluhupe lwaCassinga  nantango oku li moluhepo no inamona nando ekwatho lyasha. 

Victor okwa li a kwatwa kaakwiita yomukolonyeki South Africa, konima yoshiponokela shaCassinga muMay 1978, na okwa li a edhililwa mondholongo uule womimvo ndatu inaa pangulwa. 

 “O, onda mona iihuna, ndamona iihuna kaana kandje. Ando nda sile onda ando hwepo, shaashi ngashi ngeyi ota ndi mono iihuna noonkondo. 

Onda li nda monithwa iihuna unene sho ndali mondholongo. O! o!,” osho Victor a hokolola ye a kengeleka. Victor ta tsikile nokuhokolola kutya uule womimvo dho a kala mondjedhililo, okwa kala ha fikwa nomalusheno, konima yomasiku omulongo kehe, shoka sha etitha omadhiladhile ge opo ga ze pehala. 

“Olusheno ohalu tentekwa owala pombanda yomakutsi gandje, ashike kehe ombululu yi li kolutu lwandje oya kala hayi pitile omulilo. 

Omolwa omahepeko ngaka, omadhiladhilo gandje oga za pehala, na ohandi kalapo ashike hwepo uuna nda wendwa. Ohandi wendwa omwedhi kehe opo ashike ndi vule oku kala te kothapo nawa. Ohandi wendwa wo opo ndi vule okukala monkalamwenyo yili nawa ngaashi aantu ayehe,” osho a ti. 

Okwa ka mangululwa mondholongo omumvo 1980 na okwa lombwelwa a kale megumbo kaa inyenge nando okashona opo andola a shune koAngola hoka oku a kuthilwe kaakolonyeki. Okwa li a tilithwa kutya ngele okwa ningile owina eta zimo megumbo efamilia lye alihe otali ka dhipagwapo.

 “Molwashoka onda li nda hala oku gamena efamilia lyandje, onda tokola opo ndaa shune koAngola, ishewe uukolele wandje owa tameke tawu nkundipala esiku nesiku onkene inandi vula we okuya,” Victor ta ti.

Mokudhimbulukwa esiku lyoshiponokela shaCassinga luhupe nguka ota ti okwa mona nkene oyendji aakwashigwana yaNamibia ya si esiku ndyoka, shoka shali oshinyayalithi, noshitilithi. Na okuza tuu esiku ndjoka, ethano lyaashoka sha ningwa po elilagano liihakanwa iikwao, oondhila nomitopelo dhoondjembo iha yi zimo we momadhiladhilo ge, na oha kala afa eyi uvite ethimbo nethimbo. 

“Ihandi kotha we nawa okuza tuu esiku ndyoka sigo onena. Oshoka elilagano nekugagano lyomoCassinga ondili uvite natango momutse gwandje naandika ota li  piyaganeke omadhiladhilo gandje,” osho Victor a popi.

Victor okwa ti okuza tuu esiku ndyoka lyaCassinga onkalamwenyo ye oya ningi ombwinayi omolwomahepeko ngoka a ningilwa.

Luhupe nguka oha kwata penzela yaakulupe, na okuli megumbo na yina gwomimvo 90. Okwa ti iha pewa natango oodola omayovi gaali ndhoka hadhi pewa aakondjelimanguluko ooyakwao okuza kUuministeli Woonakulwa aakulu.  

Ta holola kutya okwi ishangithile ongo nakulwa omukulu omimvo ndatu dha pitipo, ihe sigo onena ina pewa okakalata kuukwashilyo woonakulwa aakulu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here