A dhana oshituthivalo shomimvo 94

0
276

KuMaria Namupala

ONANYEGE – Omukalimo gwomomukunda Onanyege moshikandjohogololo Onayena okwa li a ningi oshituthivalo she, sho a gwanitha oomvula 94.

Oshituthihambelelo shika osha li sha ningilwa megumbo lyawo pOnanyege.

Omukokele nguno gwedhina Kuku Elina Ndategelela yaLusino ngoka, tseyika nawa nedhina Kamwandikanene, Olyomakaya goshiwike shaziko, okwali a ningilwa oshituthihambelelo, a ningilwa koyana oshowo kaatekulu ye.

Iipopiwa oya kala tayi ningwa tayi tangumuna Kamwandi molwa iilonga iiwanawa mbyono a longo naambyono a putudhile oyana naatekulu. Fillepus ya Nangolo ngono eli gumwe gomaavalwa ya kuku Kamwandi okwa tangumuna yina kutya ontana yaNelende ndjono ihaa yi tila iilonga. “Meme oha longo iilonga yoludhi kehe, okwe tu putudhile uukriste noku kala tatu simaneke aakuluntu,” Nangolo ta popi nga.

Nonande Kamwandikanene eli mepipi lyuukokele lela ngeyi natango okuna oonkondo okulonga iilonga ye, pauyemwene okwa ti ethimbo keena sho ta ningi oha kala ta lesha ombiimbeli oshoka omeho ge oge weteko natango. 

Ethimbo limwe oha kala ta tungu oontungwa dhe.

“Otandi pandula Kalunga ngono oye omuuthi gwaayihe , sho a pa ndje oonkondo nuukolele nonande ndili mepipi lyuukokele mono ooyakwetu oyendji ya kanitha oomwenyo dhawo mepipi egundjuka, omanga yamwe mba yena oomvula nga dhandje ihaya monoko we omeho nenge ihaya ende, ashike ngame omeho gandje oge weteko nawa no handi ende kungame mwene na inandi pumbwa ontoondje, onda pandula unene,” Kamwandikanene  ta ti ngaaka nenyanyu.

Okwa indile epipi egundjuka opo li simaneke aakuluntu ngaashi oshipango oshitine tashiti. “Simaneka ho nanyoko opo wu kale nelago nomwenyo omule kombanda yevi,” ta indile woo ya kale yena etilo Kalunga lyo elago nesilohenda tali ya landula mokukalamwenyo kwawo.

Esiku olyo tuu ndyoka ezimo lyaakwambahu olyali lya gongala li nyanyukilwe pamwe noku hambelela pamwe molwa onkungulu yawo yezimo sho ya gwanitha oomvula 94 mono oyendji itaa ya ka thikako nande.

Omahalelo yambeko gombili oga li ga gandjwa okuza  koombinga noombinga gu uka ku Kamwandikanene. Okwali a pewa omagano ogendji esiku ndyoka. Yo yamwe taye mu halele omukumo, uukolele , oonkondo noomvula odhindji komeho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here