Eendjaba da tavakana moKongo

0
210

Komutoolinghundana

ONGWEDIVA –Opa pita eedula 36, eshi kwe lixulwa oshipotongo shaxuuninwa sheendjaba da tavakana moshikandjohoololo shaKongo.  Mafiku aa eendjaba nhee oda pita momikunda domoshikandjohoololo shaKongo da dilila ombinga yokombuwa, taku tengenekwa kutya shiimba oda puma mOkashana.

 Eendjaba da dilila kOtoshe, omukunda u li oushiinda nEkoka mokufika mEkoka, oda tokola odalate yepya letumo, noku tyanghaula oikunwa mepya lomukwashiwana umwe. Omukwashiwana mukwo womEkoka, ina tumbula edina laye, meenghundafana noshifo Kundana okwa holola kutya eendjaba edi oda lambalala ondjila ikulu ya dja kEkonghola naashi da hanga peumbo li li pondjila yado ikulu peyadi omatuwa, oda tokola odalate nokupitila mepya. 

Ovashiivinawa ova holola kutya, ondjaba oi na onghalamwenyo ile yeedula da koya pefele tashi dulika eendjaba edi da landula ondjila opo hadi ende shito.

Ovo ve li twa momapumba eendjaba ongula inene ova ifana ovanhu momukunda va holola kutya ova hanga taa twimaana omwifi ta shuulike kutya, oda enda po kwa sha.  

Eshi kwa sha, oda ka monika kOkamupinyona oko da tyanghaula vali omapya nokutauluka ondjila yoteya Rundu-Elundu opo nee komatango efiku olo oda ka lya vali omapya kOnghwiyu  omukunda wa ama keengaba daNamibia naAngola.

Omukwashiwana  wokOmupalala omukunda u li meni loAngola ina hala ku tumbulwa kedina, okwa koleka nghee  eendjaba da andjalala momifitu daako noshiwana inashi dula ku likola omanghete nekundu pefimbo eli kashina omhito shaashi osha tila endjaba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here