Konyala omathele ya pewa oonzapo poDAPP Vocational Training Centre

0
472

KuClemence Tashaya

EENHANA –Konyala aalongwa 119 penongelo lyuungomba lya Development Aid from People to People (DAPP) oya piti iilongwa yawo moongundu ngaashi oongeshefa, uuhamushanga, okutunga noku kolonga oshowo eyokomeho lyoshigwana.

Egandjo nenge epito ndika olya li lya kalwa wo kuGavena gwoshitopolwa shaMusati, Sophia Shaningwa, omafamilia gaalongwa noshowo nee aalongisikola penongelo ndika.

Gavena Shaningwa sho a popitha oshituthi shaapiti mbaka okwa pandula DAPP sho ya etapo iilongwa mbyoka ya pe aalongwa uunongo nontseyo ndjoka tayi humitha komeho oshitopolwa shaMusati oshowo oshilongo sha Namibia.

 “Pethimbo ndika aalongwa yamwe yaDAPP otaya longele nale miikondo ya yooloka moshilongo, oyendji yomuyo oyo aakiintu. Onda tseyithilwa kutya omwaalu gwaalongwa aakiintu ogo ogundji okuyeleka naangoka gwaalumentu. 

Aakiintu mboka yeli menongelo ndika otaku tiwa oyo ooperesenda omilongo 78  dhaalongwa ayehe okuyeleka ashike nooperesenda 12 dhaalongwa aalumentu pendiki ndika. 

Shika otashi etitha omukumo na otashi ulike kutya otapu yiwa nawa komeho okunkondopeka aakiintu moku ya pa uunongo nontseyo yiilonga ya yooloka unene tuu miitopolwa yiilonga mbyoka monakuziwa ya li yuudha ashike aalumentu,” osho a ulike.

DAPP Vocational Training Centre oha yi ilongo iilongwa ngaashi  ontseyo yongeshefa, uuhamushanga, okutunga nokukolonga oshowo nee eyambuleopo lyoshigwana. Omukuluntusikola gwendiki ndika,  Manuel Chimunda okwa ti okwa nyanyukwa omolwa epito lyaalongwa ye nuumvo a ti konyala ndika olili ooperesenda 95 oku yeleka nepito lyaamboka ya pitile omumvo 2012. Okwa gwedhako kutya oyendji yomaalongwa mboka ya piti pendiki ndyoka oya mona nale iilonga momahangano ga yooloka moshilongo ashihe.

 “Kakele kokukala endiki lyopaungomba aalongwa penongelo ndika  oye li wo oshitopolwa mewiliko lyalyo  opamwe naalongi yawo. Oye na wo oshitopolwa moku kwathela oshigwana shomomudhingoloko gwosikola yawo , ngaashi haya kuthombinga moku tungila aakwashigwana uundjugo womomikunda.

Oyo wo ya li ya pewa iilonga yoku opalekulula osekundosikola ya David Sheehama pOutapi na oya li woo ya kunu omiti dhili eyovi limwe moshotipolwa Omusati,” omukuluntusikola a ti. Manuel Chimunda,okwa ti wo endiki lyawo ngashingeyi oha li gandja wo oshilongwa oshipe shina sha nelongo lyaalongi yoku ka longa oosikola dhiikunino. Pethimbo ndika ongundu ndjika oyina aalongwa 20 mboka taya ilongele uulongi wiikunino. 

Endiki ndika olina aalongwa ayihe kumwe yeli 169, shoka tashi ti eindjipalo nooperesenda 13.

“DAPP okuna woo elongekidho okudheula aalongisikola nawa oshowo aaniilonga ye yamwe. Oha tumine aaniilonga ye koshiputudhilo sha Frontline Institute mo Zimbabwe opo ye ki ihumithe ko. Kehe mvula  aalongi oyena ompito okutuminwa kenongelo ndyoka lyoko Zimbabwe ye ki ilonge uule womimvo mbali hoka. 

Ohaye kiilonga oshilongwa shokuwilika ooproyeka nuuna ya mana oyena ompito oku pewa iilonga poDAPP Namibia,” osho a ti.

DAPP oya totelwepo omumvo 1996 nokuza kesiku ndyoka oya etapo oshindji monkalo yomahupilo yeyokomeho lyopankalathano moshilongo. DAPP oye wo ha wilike endiki lyuungomba lya Nakayale pehala lyolutu lwokudheula lwa Namibia nenge NTA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here