Omauliko gopaipindi mOndangwa gonuumvo ogeenda nawa

0
249

KuMaria Namupala

ONDANGWA –Omauliko gopaipindi gaNdangwa ngono ga tamekele momasiku 25 ga Apiilili noga hulile molyomakaya ga ziko oga enda nawa lela.

Okangundulongekidhi kiipindi mbika oka tseyitha kutya iipindi mbika yonuumvo oya mana, oku yelekanitha naangoka goomvula dha zako.  

Pethimbo yayi moonkundathana noshifo shino oya holola kutya kaya li ya tegelela aapindiki oyendji oshoka moshito uustenda owala uushona hawu landwa ashike mo nuumvo konyala awuhe owa pwako naalandithi oya landitha iinima yawo noonkondo. 

Oya pandula oshigwana sha longela kumwe nopolisi pethimbo lyomauliko giipindi opo ya kondjithe iimbuluma. Taya holola kutya inapu lopotwa nande iiningwanima iiwinayi miipindi muka.

Hilia Haufiku ngono naye a zile koSwakop okwa ti opo lwotango ta talelepo omauliko ngaka gopaipindi ashike okwa mona kutya oga enda nawa. Haufiku oha nduluka oongaku dhoshipa, uundjato, niinima oyindji mbyono heyi eta po yemwene. 

Okwa pandula oocustoma dhe ndhono dha kala nokulanda iinima ye, yamwe taye mutsu omukumo alonge noku tsikila nuudhiginini. Okwa ti shino oshikando she shotango ta talelepo oshitopolwa shomOwambo pethimbo lyiipindi, ta ti ita etha we okuya a pindike naanangeshefa ooyakwawo mboka taya kondjitha.

Molyomakaya ga ziko okwa li woo kwa ningwa elanditho lyoongombe ndyono opo lya ningwa lwotango pethimbo lyiipindi ya Ndangwa. Aanangeshefa noohandimwe oya landa yo yamwe taya landitha iimuna yawo. 

Konyala aalandithi oyendji oya nyanyukwa unene sho ya kala noku haalitha iinima yawo noku ulikila oshigwana shoka haya longo noku nduluka.

Meme Justina Nanyanga omuhondji kamana naye okwa kuthile ombinga miipindi mbika. Ye mwene oha hondjo oondhelela, oohema dhomaludhi, oomba, uukafa niinima oyindji ya nika Oshiwambo.

 “Ngame momauliko muka onda monamo ontseyo oyindji, tandi tala nkene aantu haya longo iinima yawo nongashingeyi otandi ka longa nuudhiginini, nomvula tayi ya otandi keya ndi ulike iipindi yandje,” Meme  Justina ta ti nga.

Okwa pandula ayehe ye mu talelepo noshowo elelo lyondoolopa ya Ndangwa sho lya longekidha oshinima shatya ngeyika yo ya vule ku ulika iipindi yawo noku tala nkene yakwawo taya longo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here