Omwiityo gwomusiki yogospel paRisto Mushongo

0
219

KuClemence Tashaya

EENHANA  –Omwiityo gwomusiki yogospel ogwa ninga oshikundathanwa oshinene, shoka sheeta mpoka kutya kehe gumwe okuna efatululo lye kutya gospel musika otayi ti naanaa ngiini.

Omwiimbi gwomusika yogospel moshitopolwa Ohangwena, Risto Mushongo ota fatulula omwiityo gwomusika yogospel kutya ogwi ikwatelela komuntu yemwene kontseyo ndjoka nguka ena yesiku kehe nonkene hatu gumwa komusika ndjika oshowo kutya omuntu omwiitaali nenge keshi omwiitaali.

Moalubuma ye ontiyali yedhina  “Time to Change” Risto Mushungo ota ti omuna etumwalaka tali fatulula ogospel naandyoka lyeitedhululo, oshoka aaNamibia oya enda oshinano oshile  moku kala aaKriste naamboka ya thigalapo oomboka ye li mondjila ya puka na otaya longo iilonga iiwinayi monkalamwenyo.

 “Oalubuma yandje ontiyali yokaCD oyina oongalo  11 moka tandi  fatulula  ogospel meiimbilo Halelluya, tandi pandula Omuwa moku uvitha oohapu dhOmombiibeli moondjimbo nomomusika, nelalakano okutanga Kalunga ngoka oye omushiti gwaashihe ye ishewe oye omunankondo kombanda yiinima ayihe no ya kehe shimwe shina omwenyo,” osho a ti,.

Okwati omusiki yopambepo otayi popitha ombepo yomuntu okudhimbulutha aantu oshinakugwanithwa shawo shoku simaneka noku yakula yalwe moku longa iilonga iiwanawa oku yi longela aantu ooyakwawo.

Omwiimbi gwomusika yopambepo nguka okwa tseyitha ishewe oalubuma ye ontiyali oshiwike shayi, ndjoka ngashingeyi tayi landithwa moshilongo ashihe. 

Okwa ti ye okwi ilongekidha oku galulia uuyuni ku Kalunga opo wow u tseye kutya Kalunga oye awike ena oku inekelwa.  

Okwa ti omusika yopambepo oyo ndjoka ya imbwa okunyanyudha na ishewe okupa omwiimbi gwayo iiyemo, noshowo ndjoka tayi tanga Kalunga nenge tayi uvitha elaka ewanawa kaantu nonkene mbaka yena oku kala meitaalo noku landula oohedhi dhopamuthigululwakalo oombwanawa ndhoka tadhi ya mangele kumwe.

 “Shimwe shomandhindhiliko gomusiki yopambepo oondika kutya  ota yi popi elaka limwe nokulonga ontseyo ya JESUS Kristus nefatululo lyOmbimbeli. 

Ihe opena eyooloko pokati kaandjika nomaimbilo gomongeleki oshoka ndjoka yomngeleka itayi vulu oku ningwa omusika yo ku etela aayimbi yawo oshimaliwa nenge okunyanyudha aapulakeni yayo,’ Mushongo a gwedhapo.

Okwa ti oondjimbo dhopangeleki ohadhi imbwa ngaashi aayengeli haya imbi yiisiikila nomawawa noshowo ya sizimana oku ulika evuliko lyawo ku Kalunga noku mu simaneka.

Omusika yopambepo oyo oludhi lwokunyanyudha talu dhimbulutha aayoni kutya Kalunga okuli megulu a tegelela  aantu ya kale  noku lundulula onkalo yawo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here