Otwa monene iihuna pethimbo lyiita

0
218

KuNuusita Ashipala

ONGWEDIVA –Nonando ekondjelomanguluko olyali edhigu nolya pula ombinzi oyindji elalakano olyali limwe a like: okumangulula Namibia ngoka a kala muupika omimvo odhindji.

Omukalimo gwomoshikandjo hogololo shaNesi ngoka e li woo omukondjeli manguluko okwa hokolelelo oshifo shika nkene ooholo ndhoka dhili momiti dhenkolo lyaandjawo dhali dha holoka po oshowo ehala ndyoka hapu dhanenwa Cassinga kehe omumvo ngaashingeyi lya li lya holoka po.

“Menkolo lyaandjetu omwa kala ondjila yokweenda akwiita ngele yuuka moAngola taya pitile pOmahenene. 

Limwe lyomomasiku kongulohi lelalela aakwiita yaSwapo oyali ya tsakanene pondjila mpoka nolugodhi olunene olwa holoka menkolo lyaandyetu moka,” Saara Iitembu ta hokolola.

Iitembu okwa hokolola kutya olugodhi olwa holoka sho ya tsakanene menkelo lyaandjawo moka. 

Okwa tsikile  ko wo kutya ongundu yaakwiita yimwe oyali yuuka meni lyoshilongo manga ongundu yimwe yali yuuka koongaba hono haku pitile akwiita ngele taya taaguluka oongamba yuuka muAngola.

Mokwaashiwo akwiita mbano yongudu SWAPO mokutsakanena oya li ya tameke okuumbathana naashi ya ka dhimbulula thana kutye oyo ngudu SWAPO ayehe gumwe gomuyo okwaa adhika nale a hulithila molugodhi nduka olunene.

Iitembu okwa hokolola kutya akwiita oyali ya piti megumbo lyomusamane Kakuwa Katshilongo ngoka a ka lala nale kutya opuna omukwiita a pumbwa okulya mpoka pwali olugodhi. 

Tshilongo okwa ziko nduno eta lombwele Iitembu opo a telekele omukwiita ngoka ta popiwa.

Tshilongo sho nduno a yi mpono puna omukwiita ngoka a lombwelwa okwa a dhapo owala omudhimba.

“Ngaye nee nduno naTshilongo nomukadhi sho twa mono kutya ondjila oya yela otwa  inyengitha omano ge nkolo notwa fumvike omukwiita ngoka, opo tu kanithe omapola yo aakolonyeki kaayamone posha,” Iitembu ta ti. 

Nehala ndyono pwa fumbikwa omukwiita nguno opo hapu dhanenwa esiku lyaKasinga  momukunda gwawo.

Iitembu okwa hokolele oshifo shino nkene ondjila ndjoka ya li menkolo lyaandjawo yali tayi ya monithitha iihuna.

“Aantu konyala mboka ya li ha ya pitile pOmahenene omenkolo owala lyaandyetu yeendela.  Uusiku kehe otwa tya owala okapadhi tatu thindikile akwiita nokuulika ondjila ndjoka yuukilila,” Iitembu ta hokolola.

“Otwa mona iihuna nesiku itiika dhimbwa olyo ndyo eshisha lyaandjetu lyiilya lyali lya fikwa po, oshowo ongobe nokatana kayo negumbo lyetu nepya sho lyali lya lyatagulwapo ko kasipeli,” Iitembu ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here