WHERE OTHERS WAVERED – Ootundi 16 moVenduka

0
310

Epangelo lyokatongo lya South Africa olya li lya kambadhala oku gandja ethano kutya opwa li puna oongundu dhili mbali dhoSwapo kokutya anuwa yimwe oyokondje nonkwawo oyomeni lyoshilongo, noshowo kutya ndhika mbali kehe yimwe oyi ithikamena , dho ndhika ihadhi longele kumwe nenge dhi na ekwatathano.Oshinima shoka osha iifundja tayi  popiwa owina.Oshili oondjika kutya aawiliki yoSWAPO meni nopondje yoshilongo otwa kala mekwatathano ndele ndika iha li popiwa kutya ohali ningwa ngiini. Konima iita yemanguluko sho ya tameke aakwiita yekondjelomanguluko oya kala noku enda moshilongo, nongeyi oya kala mekwatathano naamboka ya li taya hwahwameke aantu papolitika. Tse otwa li wo twa tumu aatoolinkundana opo ya ka kundathane naawiliki yoSWAPO meni lyoshilongo. Ihe shoka shasimana ooshika kutya tse ka twa li tuna oku kala tatu popi kutya ohatu tsakanene ngiini naawiliki ooyakwetu, ndele aawiliki yalwe naantu oyendji oya li ye shishi kutya opena ekwatathano pokati kaawiliki yongundu yoSWAPO ayehe meni nopondje yoshilongo.

Pethimbo  lyekondjelomanguluko petameko elela otwa kambadhala oku hanganitha aantu ayehe ya South West Africa  ayehe mboka ya li yi itulamo oku kondjela emanguluko lyoshilongo. Onkene oSWAPO oya kundathana nongundu yo Caprivi African National Union , ndjoka ya li ya dhikwapo komulongisikola, Bredan Simbwaye. Nguka okwa li mekwatathano ewanawa nongundu yo UNIP moRhodesia lyokuumbangalantu nenge Zambia nena.Opwa li ekwatathano ndyoka oshoka Caprivi okwa li ha wilikwa okuza ko Lusaka pauvathano kwali pokati ka Britania nepangelo lyokatongo lya South Africa ethimbo ndyoka. Shika osha ningwa oshoka oshitopolwa shoka osha li popepi na Barotseland oprovinca yili muuninginino wa Zambia okuyeleka noshihupe sha South West Africa ethimbo ndiyaka.

Oshitopolwa shika okwa li sha fa sha tetwako ku South West Africa unene pethimbo lyokakombo noludhi South Africa. Okatongo okali ka geya oshoka aaNamibia mboka yaashi aa Mafwe nenge aaMasubia kaya li ya pitikwa oku ya moshitopolwa shoka okuza kulwe moSouth West Africa. OmuCaprivi gwotango ngoka nda tsakaneke okwa li Bredan Simbwaye , nomoonkundathana dhetu naye okwa lombwele ndje kutya okwa li ena edhiladhilo okutotapo ongundu yo CANU. Ngame onda thaneke kutya osha pumbiwa tu longele kumwe noku kala tuna ashike ongundu yimwe opo twaa kale noongundu dhopolitika odhindji unene. Okwa shuna kegumbo nekotampango lyoCANU opo a ka kundathane ethaneko lyandje nooyakwawo. Omumvo 1964 CANU okwa dhikwapo, na Brendan Simbwaye oye a li omuperesidende gwongundu ndjika omanga omupe vigwe okwa li Misheke Muyongo. Metsakaneno lyetu ishewe ngame onda endulula ishewe ethaneko lyandje lyoku ya kumwe. Opo konima CANU na SWAPO oya hangana kohi yedhina SWAPO, ye Misheke Muyongo ta ningi omupeviperesidende gwoSWAPO pehala lya Simbwaye ngoka aadhika a tulwa mondholongo kaakolonyeki. Okuza sho a kwatwa Hailwa Simbwaye ina monika we sigo omutenya ngu. Okwa kana ashike ngaashi aaNamibia oyendji ya kana pethimbo lyemanguluko ngaashi John Nakawa, Johannes Kakuva, Toivo Shilongo, Sakeus Petrus Iita na yakwawo oyendji.

Konima yeyo mumwe lya CANU na SWAPO iilyo oyindji ya CANU oya ningi iilyo yoSWAPO. Oyendji yomiilyo mbika iipe oya li yak ala pooha dhomulonga na oya li yi shi okulongitha oowato onkene ontseyo yawo ndjika oya ka kwathela oku taagulukitha aakwiita yekondjelomanguluko noondjembo dhawo.

Omumvo 1966 pethimbo lyiihokolola omunaveta gwa South Africa de Villiers okwa popi a tin game naakondjelimanguluko ooyakwetu anuwa otwa li muundjendi kutse yene na otatu vulu oku shuna koSouth West Africa pwaana ngoka tetu ningisha. Omupopyo ngoka okwa li egu popi nelalakano okunwethamo Ompangu yOpaigwana moHague onkene otwa tokola kutya oshinima shoka itashi ethiwa inaashi lolwa. Onkene onda tokola kutya ngame nomupeviperesidende, Misheke Muyongo otatu ka shuna koVenduka oku tala ngele otatu ka taambiwako noku kala inaatu kwatwa. Otwa ningi omalongekidho oku ya koSouth West Africa oku enda noondhila pethimbo ndiyaka ndele sho oondhila dhaapashioni sho dha li itaadhi ende ngaashi shu uthwa otwa thiminikwa oku hehela ondhila oshona okuza mo Dar es Salaam oku ya koLusaka. Sho twa thiki mo Lusaka, Muyongo okwa a dhika kuuwehame , paku dhiladhila ngiika okwa li a tila okushuna koSouth West Africa , onkene ngame onda tokola ndi ye kegumbo ongame awike. Ihe omukalelipo gwoSWAPO moZambia, Hifikepunye Lukas Pohamba okwa tokola tu ye naye. Otwa ende nololi okuza ko Lusaka zigo oko Livingstone, mpoka twa tuka nondhila ya Bechuanaland National Airline. Omuhingindhila sho a thiki mombepo ya South West Africa okwa tameke ta popi naawiliki yewangandjo kutya ondhila ye oyonomola yini na okwa humbata oolye na oku uka peni. Otwa li tu uvite oombulu sho tadhi yamukula kutya niigameke kuumbangalantu zilo . Otwa thiminikwa okulambela pokapale kOndekeremba pethimbo ndiyaka oka adhika opo taka  tungwa nando ondjila yoku lambela oya li ya pwa.Oombulu odhetu thiminike tu lambele kokule oshoka kadha lidha hala tu lambele pokapale ka Eros oshoka aantu yetu oya li yi iyunganeka okutu tsakaneka mpeyaka.

Inatu vula oku ya mona oshoka okuza kokapale otwa falwa kosasiona yopolisi, moka omo twa kala twe edhililwa noku pulapulwa koombulu. Omuprima gwa South Africa lyokatongo pethimbo ndiyaka okwa li Verwoerd, na okwa li a tumu aapolisi ye yowina opo yee ye tu piyaganeke noku tala ngele pamwe ota ya vulu oku tu thiminika tu longele kumwe nayo. Ihe shono ya mono kutya ya li ku kondja tse otwa lyata pevi kombinga yoshilongo shetu oya tanauka noku tu tidhamo moshilongo ya ti natu shune hoka twa zi. Ya kongo omuhingi gwondhila ndjoka tweya nayo noku mu tilitha kutya ngele ite tu kuthamo moshilongo etu shume hoka etu kutha otaye mu edhilile mondholongo yo ondhila ye ta ye yi mu kutha ishewe. Otwa londekwa miiyenditho iyali kehe gumwe omushimwe tse twa kondekwa kaapolisi ya homata noku falwa kokapale eta tu tuka nondhila yetu okushuna koZambia.

Sho twa thiki moZambia ngame onda ka ithana iikundaneki oku yi tseyithila shoka twa ningilwa moSouth West Africa konima yoku shuna kegumbo. Kutya epangelo lyokatongo olya li ashike tali ishapa kutya tse otatu vulu okushuna kegumbo no itaatu ningwa sha.

Pethimbo ndyoka iihokolola kombinga yoshinima sha South West Africa a tulwe miikaha yIigwana Hangano, oshali mOmpangu yOpaigwana, nangame onda ka ya kOmpangu oku ka joina  yetaa kalelipo yetu ngaashi Hage Geingob, Peter Nanyemba nayalwe. Mboka ya li ya yambidhidha ekalepo lyetu piihokolola mbyoka oya li aawiliki yiilongo yamanguluka yo ookuume ketu moAfrica, Asia niilongo yomoCarribean kohi yuunashipundi wOminista yOmakwatathano ya Sweden Olof Palme.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here