Aakuluntu na ya se oshimpwiyu manga aanona inaa ya shuna komanongelo

0
413
Leena Shuundifonya ta landele oyana iipumbiwa yosikola postola mEenhana Omaandaha oshiwike shika omanga mbaka inaa ya ya kosikola.

KuClemence Tashaya

EENHANA Aanona yosikola oya tameke ishewe ootundi dhawo dhoshikako oshitiyali oshiwike shika konima yokukala mefudho konyala uule womwedhi gumwe. Epulo oondika kutya aanona yangapi yi ilongekidhila nawa etameko lyoshikako oshitiyali. Noshikwawo eilongekidho ndyoka olya pumbiwa tuu.

Otwa ningi omakonakono oku tala ngele eilongekidho ndyoka olya pumbiwa tuu nongele olya pumbiwa, na olina okuningwa ngiini?.

Aalongisikola otaya ti eilongekidhilo lyoshikako oshipe olya pumbiwa okutameka ashike mbala konima sho osikola ya yi mefudho. Otaya kumike aakuluntu opo ya kaleke aalongwa mboka ye li mefudho yiipyakidhila. Shika otaya vulu oku shininga moku ya pa  iinakugwanithwa yili noyiili.

James Nepembe, omulongisikola pOshikango Combined School otati aakuluntu oye na oku tala kutya omunona gwawo okwi  ipyakidhila niinyangadhalwa mbyoka tayi tungu, ngaashi oku kwathela megumbo, oshikwawo oku kala ta lesha, tadhana nosho tuu. 

Okwa ti uuna omunona ha longo iilonga oyindji, nguka oha koko ena egamo lyoku kala iithikamena.

 “Ongo Omulongi gwo Life Skills, ohandi longo aalongwa yandje nkene taya vulu oku kwathathana, noshowo okukala mekwatathano naantu mboka yena oombepo oombwanawa, naashika otashi pe omunona ontseyo yili nawa pankalathano,” Nepembe ati.

Oshikwawo aakuluntu ohaya tulapo omathaneko gelongitho lyiimaliwa pethimbo lyefudho, kakele kutya olundji ohaya dhimbwa okuthigapo iimaliwa yokufuta osikola oshikako tashi landula. Ombala efudho lyosikola olya pitipo meendelelo, nopwaana elongekidho lyasha omolwa iimaliwa yofuto yosikola. Shika aalongi otaya ti oshinima oshiwinayi na ohashi gumu onkalamwenyo yomunona yomenongelo nayi unene tuu sho edhina lyomunona hali tsilikwa momusholondondo oku ulika kutya oolye noolye aakuluntu yawo inaa ya futa iimaliwa yosikola.

Uuna aakuluntu inaa ya futa, olundji ohaya etha oongunga ndhoka dhi tsikile na oto adha ethimbo limwe mbaka inaa ya futa ko nando osha kiimaliwa yosikola, naashika ohashi etele aanona omaipulo ogendji. Aakuluntu oye na okutseya kutya oshinima shika ohashi uvitha nayi aanona uuna taya tuminwa komagumbo opo ya ka tale ofuto yosikola.

Jessica Nghilinganye omulongwa mograde 9  ye nguka ogwomezimo lyAayelele mEenhana, okwa ti “ohashi kala oshidhigu uuna  wa lesha edhina lyoye momusholondondo gwaamboka inaa ya futa iimaliwa yosikola. Osha fa ashike aakuluntu yoye yaanakonasha. 

Osha li sha ningilwa ndje petameko lyoshikako sha piti, na inandi hala shika shiningwe ishewe oshikako shika,” osho a galikana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here