Aanamibia oyendji otaya kondjitha onkalo yoluhepo

0
205

KuMaria Namupala

ONAYENA –Konyala aaNamibia oyendji otaya kambadhala noku humitha komeho oonkalamwenyo dhawo Absalom Rutjindo okuli omukalimo gwomOpuwo, ngoka ena oproyeka yoku ninga oongaku dhoshipa, omapaya, uundjato oshowo iinima mbyono ya longwa moshipa. Oproyeka ndjino ohayi ithanwa Rutjindo come together project.

Pauyemwene okwa holola kutya okwa  ilongela okulonga iinima mbika ko Cosdef, ko oko a za nontseyo ndjika nenge a valwa ngaa nuunongo we. 

Oproyeka oya thikamapo maaniilonga yeli yane mbono haya longo noku kwathelathana, yo taya paathana uunongo.

Rutjindo okwa ti nonande taya longo nuudhiginini ngeyika kuye oshili oshidhigu oshoka ka yena iilongitho ya gwana na ethimbolimwe ohaya longo ashike noonyala dhawo ko okashina hono yena okashona unene.

“Ondina elalakano nohokwe oku kala nda kuta aaniilonga oyendji mongeshefa yandje ngame ndi kuthaakutheko komwaalu gwaagundjuka mbono yeli momagumbo kaayena iilonga, na onda hala ndi yambulepo oshitopolwa shetu sha Puwo shono shina aantu aadhinwa,” ta ti nga.

Okwa indile opo aantu ya simaneke iilonga yokoonyala noku eta po sha kuyoyene, yo taya kala yena omahala gawo gokulandithila iinima yawo yopamuthigululwakalo. 

Oproyeka ndjino oya kutha ombinga momauliko giipindi ogendji ngaashi gomOpuwo, Okakarara, Ongwediva oshowo omauliko gaNdangwa.

Rutjindo okwa holola kutya elalakano lye oku kutha ombinga miipindi oku ulikika ashike oshigwana nkene ta longo nuudhiginini nonkene ta kambadhala oku kuthapo oluhepo nelalakano enene okwa ti oku tala nkene aanangeshefa aashona taya kondjo nonkene haya longo moongeshefa dhawo.

Nonande ta kondjo ngeyi okwa holola kutya kena ehala lya gwana mpono ha longele iinima ye lyo ehala ndyono inali gamenwa. 

Ota indile nee ngono wuna ehalo lyokumukwathela iilongitho ya gwana opo wu shi ninge nomwenyo gwa manguluka naa ngu to kiiyadha wuli mondoolopa yaPuwo wu kale wa talelepo ongeshefa ye noku tala nkene ta longitha oshipewa she shono a pewa omagano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here