Aanaskola yo pEngoyi ya talelepo omunkulofuta

0
455

KuMaria  Namupala

ONAYENA – Ngaashi oosikola odhindji hadhi ningi ethimbo lyomafudho goskola, momasiku ga 5 Mai osikola Engoyi yili moshikandjolongo Onyaanya nayo oyali ya longekidha olweendoilongo opo aanaskola yawo ya talelepo omunkulofuta niiputudhilo yomailongo yimwe po.

Aanaskola mbano oya yile yeli 77 naalongi yawo yeli yatano, oyali nee ya talelepo omahala ngaashi omuseuma ya Namutoni, Halali, Okaukwejo. “Otwali twa tokola opo tu fale aanaskola yetu yamwepo  komunkulofuta yo ya tale omahala nomahala, otwa kutha maanaskola mba haya ilongo nawa okuza mondondo onti-5 sigo ondondo 10,” Phellep Nembungu  ngono eli gumwe gomaalongi mboka yali ya fala uunona ta ti nga. 

Olweendo nduka olwali lwayi mu ga5 sigo  11 Mai. Aanaskola mbaka oyali ya talelepo omahala giinamwenyo ogendji noku tala nkene hayi hupu. 

Otwa li woo twa talelepo iiputudhilo ngaashi NIMT ndjono yili mo Arandis, Oshitayi sho University  shono shili mo Henties bay.  

Aanaskola mbaka  oyali ya pewa ootundi miiputudhilo muka noku ulukilwa nkene haya gandja ootundi kaalongwa yawo.

Phellep Nembungu okwati elalakano lyawo opo yeye po nedhiladhilo lyokuka talelapo iitopolwa yimwe omolwaasho aanaskola oyendji ihaya talelepo omahala ga yooloka moNamibia na osho ya longekidha olweendo nduka yo ya uvithe nawa aanaskola yawo nenge ongula taya pulwa gamwe gomomahala oye gashi ngaa nenge ha agehe.

Oyali woo ya mono ompito oku talelapo oGobabeb oshowo oDune 7.  Aanaskola mbono yeli mondondo onti10 oyali ya mono ompito oku pula omapulo kombinga yiiputudhilo ya yoolokathana noku tala nkene oosikola dhomaungomba hadhi longo.

Albertina Nyati ngono eli mondondo onti10 okwati molweendo muka okwii longamo oshindji oshoka nokuli omahala ngono ya talelepo nkene a valelwe eendeko. 

“Onda mona iinamwenyo mbyono nokuli nda kala owala handi uvu, onda kala ndina ohole nohokwe oku talelapo omunkulofuta ashike kandina nkene tandi endeko,” Nyati a ti nga.

Simon Pendukeni naye ogomondondo onti10 ta pandula aalongi ye sho ya longekidha oshinima shatya ngeyika nokuya fala komahala ga yoolokathana, ta holola woo kutya okwi ilongamo oshindji. Simon okwa indile aakuluntu mbono inaaya vula oku futila aanona yawo oshikando tashiya ya kambadhale opo yeya futile oshoka oya kalapo koshindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here