AEenhana yamwe taya ningile uunona woonakulwa aakulu omunyonena

0
354

KuLoide Jason

EENHANA-Aanona mboka ya valelwa  mekondjelomanguluko  mboka ya  kalela  opate yEenhana ngele wathinda kOndangwa oya ti oya tila noku tililila shaashi opena aakwashigwana  yamwe taya ningi oonkambadhala dho kuhanagula  po omalukalwa gawo.

Aanona mbaka ya kala noku shangangulwa miikundaneki omvula yaziko shinasha nehalo lyiilonga yomepangelo oya ti kutya ngashingeyi puwo pepundo lyawo onkee nga haya mono po aantu kaye shiwike mboka ha ye yapo nelalakano lyo ku fikapo uugombo wawo. Nonando uunona mbuka owuli natango wa tegelela oku pewa iilonga mepangelo owati kutya wo itawu shuna komagumbo hoka wa putukila omanga epangelo inali wupa iilonga oshoka wo owa vulwa okupewa kaatekuli omanga aakuluntu yawo ya sa sho ya li taya kondjele emanguluko lyoshilongo shi.

Aanona mbaka ngashingaye oya ninga nokuli onkambadhala yo kuhupa etope [okashipu] moka haya teke omeya ngele tashiya penota.

“Ka kele kaantu mboka haye yapo ya hala okufikapo ootenda dhetu, opuna woo mboka ha yeya oku konga omalugodhi taya lwitha aakadhona ngele ya tindwa,”gumwe gwoomunona a lombwele Kundana. Uunona mbuka owa hokolola woo kutya ohapuya wo iihauto yaakwashigwana yamwe mboka haye ya okuya tukagula no kuya hinda ya hala okuya lwithwa omanga yo yene ihaya ilwitha yoyene. Owa tsikileko woo kutya yo mpoka itaya zipo omanga inaya pewa iilonga kepangelo oshoka epangelo olyo lye ya hinda aniwa sho lya pe po yamwe yomuyo iilonga omanga yo ya hupako.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here