Iinamwenyo yathonwa nokupatwa oluvalo pwaana ofuto molukanda

0
210

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Oshilonga yakulo shuule womasiku gaali sha longwa kehangano lyedhina oproyeka yaHave-A-Heart Spay & Neuter osha eta mpoka kutya konyala oombwa 90 nuumbishi molukanda odha thonwa noshowo odha patwa opo dhaaninge oosimba.

Oprojeka ndjika oya ningwa koondohotola dhiinamwenyo ndhoka dha thona oombwa nuumbishi uutsezi noshowo dhapata oombwa nuumbishi uunzinzi opo iinamwneyo mbika yi keelelwe okuvala uumbwena noshowo uumbishona owindji.

Oprojeka ndjika otayi lalakanene oku keelela eindjipalo lyoombwa nuumbishi waana ooyene mboka hawu kala noku endagula momapandaanda gomolukanda.

Oondohotola dhoprojeka ndjika yaHave-A-Heart (HAH) tadhi  igandjele eyakulo ndika odha li dha dhike  ontanda yadho yeyakulo ndika pendiki lya Nathaniel Maxuilili molukanda lwa Kilimanjaro na Babylon Etitano nOlyomakaya gayi, mpoka ooyene yoombwa noombishi ya li ya  thikama momukweyo opamwe niinamwenyo yawo, mbyoka ya falwa koshipangelo sha SPCA yi ka thonwe nokupatwa opo yaa vale we.

Oombwa odha li dha pangwa omolwa olwiidhi lwoongupa, omapuka noshowo odha tuntilwa omanga inaadhi tandwa.

Oondohotola odha gandja wo eyakulo lyoshali kiinamwenyo mbyoka ya etwa moku yi tula omiti dhokudhipaga oongupa, dho tadhi longo wo aantu nkene taya sile nawa iinamwenyo yawo oshimpwiyu.

Oprojeka ndjika yoHAH Spay and Neuter,yaNamibia ndjoka ya tamekele omumvogu oya itaala kutya opena ompumbwe onene oku sila iinamwenyo oshimpwiyu noshowo oku yi pata oluvalo moshilongo  oshoka uumbwena nuumbishona mboka hawu valwa owindji ohawu taalele onakuyiwa yondjala noyokuhepa noonkondo momapandaanda.

Omundohotola Adriaan Adank gwoshipangelo shiinamwenyo sha  Windhoek okwa longitha oklinika yiinamwenyo yoSPCA ndjoka ngashingeyi ihayi longithwa sha okuthona noku pata iinamwenyo mbyoka opo yaavale we. 

Miilonga mbika okwa li a kwathelwa kongundu yoondohotola dhiinamwenyo hadhi longele epangelo, omundohotola gwiinamwenyo gwoko Rehobotha Arnold Olivier oshowo omundohotola gwiinamwenyo, Shepherd Sajeni , gwoka klinika kiinamwenyo moVenduka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here