Okanona ka kwatwa po ombabyona ku walye

0
323

KuHelvy Shaanika 

OSHAKATI –Opolifi moshitukulwa shaShana ota i konaakona oshiningwanima omo ovakulunhu vamwe mOngwediva va lopotela opolifi kutya okamonakadona keedula 16, oka li ka kwatwa po ombabyona kovanhu ve heshiivike.

Okaana kofikola aka oka twalelwe koshipangelo shepangelo kOshakati Omaandaxa oshivike shadjako, konima yomafiku avali, eshi kwali kwa lopotwa kutya oka kwatwa po ombabyona nokutulwa meloli leendongelwa. 

Pamulombo oo wa yandjwa kOmukulunhu wOpolifi mOshitukulwa shaShana Commissioner Ndahangwapo Kashihakumwa, oshivike shadjako, omukainhu wonhumba (edina laye li  shivike ku Kundana) okwa dengela opolifi, ta nyenyeta kutya okwa yakula etumwalaka kongodi (osms) ladja kokamonakadona taka ti onghalamwenyo yako oi li moshiponga shaashi oka kwatwa po ombabyona kovanhu kehe va shi, ndele tave ka tula meloli, olo la li la kanghama kombinga yokOmatando pefimbo opo ka tuma etumwalaka. 

Kashihakumwa ta hokolola kutya opolifi oya ya meendelelo kOmatando, opo ngeno i ka konge eloli olo, ashike ina i monakosha.

Konima yomafiku avali, ovakulunhu ovo tuu ovo ova ka twala okaana kavo kositaasi yOpolifi kOngwediva efimbo loufiku, tava lombwele opolifi kutya okaana kavo ove ka mona ashike otaka monika kafa ka longifa oingangamwifi. 

Ovakulunhu vati tava hokolola yoo kutya okaana oka ile keumbo lohonda yako oko kwaka holoka oku haudafana pokati kavo, osho sha eta opo ka fiye po eumbo lohonda. 

Ina shi yela nee kutya eshi okaana aka ka fiya po eumbo lohonda oka ya peni na oka ka kala nalye, ashike vati keumbo oka ka alukila ko ashike konima yomafiku avali.

“Ehokololo eli ame eshi nde li pwilikina ola etele nge omadilaadilo opo ndi li kwatakanife kumwe nehokololo la holokele koNBC TV omafiku aa, loukadona kOshikango. 

“Oukadona ovo vamwe ovaholola kutya ova kwatwa kombuto yoHIV, ve i pewa kovashingi veeloli. Ounona vetu ove na oku dilaadila nawa. Ngee onghalo yoyuuyemo kai li nawa keumbo, ina va landifa po omalutu avo. Okulandifa olutu oshinima shopakafimbo, nave li honge oku lididimika,” Kashihakumwa ta kumaida.

Kakukutu komatanga ta kumaida yoo ovadali opo va lopotele opolifi ngee tava fekele kutya ounona vavo otava ulike omadidiliko okuhaudako. Ta ti ovadali ina va teelela ounona va ye monghalo omo ovadali ita veva dulu vali opo nawa va ka lopote kopolifi, nava lopote diva kopolifi opo ounona va popiwe navo, voo va tumwe kovaxungimwenyo apa tashi pumbiwa.

Kashihakumwa ta holola kutya ovadali vokaana komOngwediva ove ka twala koshipangelo opo ka ka mone exungomwenyo.

“Ashike mopaife opolifi ota i konaakona kutya olye naanaa a tuma etumwalaka kutya okaana kokakadona oko oka li ka kwatwa po, na oshike sha ningwa po efiku olo,” Kashihakumwa ta ti. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here