Omahoololo inaalongifwa onga elipopilo okueta po oikolokosha

0
164

Alushe ngee efimbo lomaxwaxwameko opapolitika lafika opo kuka hoololwe ovaleli voshilongo vape moNamibia, oikolokosha oha i lopotwa apa naapenya, nonande iha i kala ya kula unene, hai etwapo kovanhu ava vapota.

Ashike eshi ovaNamibia tu na okudidilika oshosho kutya ohandje imwe oha i dulu oku xwika ofuka. 

Eshi osha hala kutya, oukolokosha vanini hava dulu okulinyenga peenhele da yooloka otava dulu okueta omakuyunguto opa politika oo taa dulu yoo okueta oita moshilongo.

Ovakwashiwana vetu osho ve na oku dilaadila kutya ovaleli vetu vopapolitika ohava kala pamwe mo paliamente efiku keshe, ashike kape na nande efiku limwe twa udile omupresidente wongudu imwe ili mopaliamente ile ominista yonhumba yalwa ile ye li kupula nomamanya ile nomakende ile velidenga needibo.

Omolwashike ovakwashiwana fye ita tu kufa ko oshihopaenenwa kovaleli vetu ndele hatu kala pamwe onga omunhu namumwaina nonande tu li meengudu dopapolitika da yooloka?

Onghalo omo ovaleli vopashiwana veengudu dopapolitika da yooloka veli, omo va hala yoo oshiwana shikale. Hano tu kale tuli mo politika yatova. 

Oshiima shimwe, ope na ovakwashiwana ovo ve li keengudu dopapolitika ovo hava shindi, nelalakano okuulika kutya ongudu yonhumba ile ovanhu vokoshitukulwa shonhumba kave li nawa. Omolwashike u na okushinda hano?

Omukuluwonale okwa tile, “pombili iha pa potwa,”. Ye ominista weameno Peter Iilonga okwa tile eshi tashi linyenge moDRC, Libya nomoilongo ihapu yaAfrica, ina shi kuta. Sha hala kutya, oita yopashiwana oyo i li moilongo ihapu moAfrica ota i dulu okuuya nomoNamibia.

 Ngeenge otu li moshilongo tu na ombili, omolwashike hano tu na okukonga noku eta po oityatyaana ina shi pumbiwa? Omolwashike twa hoolola ovaleli, fye hatu li humbata sha yooloka kwaasho ovaleli vetu tave li humbata. 

Otu na okulitala ko onga Ovanamibia tete, omanga inatu li ufana oilyo yongudu yopapolititika yonhumba, omanga ina tu li ufana ovapopi velaka lonhumba ile oilyo yomuhoko wongadi.

Na omolwaasho, natukaleke ombili moshilongo shetu. Natukale oilyo yeengudu deepolitika ya tova, ndele hatu ka hoolola eengudu detu, novaleli vetu mombili, mohole nomelandulafano. 

  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here