Omukulukadi a dipaa okaana kaxegona

0
296

KuHelvy Shaanika 

ONGWEDIVA Konima ashike yomafiku a vali eshi omukainhu umwe mOngwediva a kwatwa po shinasha nefyo lokamonakadona komido 26, omukainhu mukwao okwa kwatwa po vali kOkahao shina sha nedipao lokaana kaxegona, kodula imwe nomwedi umwe.

Otaku hokololwa kutya omufekelwa (23), womomukunda Okadhiyakoshumba moshikadjohoololo Elim mOmusati okwa holoka nale momhangulilo yaMangestalata mOkahao mEtitatu, ta pangulilwa edipao lohanana ya dalwa komukainhu omumwaina waxe eshi ei manga pofingo noku i dipaa nomukwi wodikwa.

Omukainhu ou okwa kwatelwa kopolifi mOkahao Etivali loshivike eshi, konima eshi a twala opolifi poshixwa opo vati a hangwa a xwela olutu lokaana David David, olo la hangwa la manwa nomikwi dodikwa pofingo.

Pamulombo oo wa yandjwa kOmupopiliko wOpolifi mOshitukulwa shaMusati Warrant Officer Lineekela Shikongo, komatango Omaandaxa oshivike eshi, omufekelwa ou okwa indila ina yokaana, opo a kuminine ko kokaana omanga vali poundingosho vopomukunda wavo opo, pOkadhiyakoshumba.

Konima yefimbo, omufekelwa okwa kana po poundingosho, naashi konima yefimbo sha ka etela ina yokaana omalimbililo.

“Eshi kwa toka ina yokaana okwa ya keumbo oko haku di omufekelwa te li pula kutya pamwe kakadona okwa ya nokaana keumbo lavo, ashike eshi ine ka hanga ko, okwa shuna keumbo, te li pula kutya pamwe kakadona okwa twala okaana keumbo, ashike ine ka hanga ko. Ta shuna vali keumbo lomufekelwa oshikando oshitivali. 

Eshi a mona kutya ine mu mona okwa shuna keumbo noku ka nangala. Eshi a mona ongula kwasha omufekelwa ina eta okaana yee ke ko noukeumbo lavo, okwa ya kopolifi yaKahao a ka lopote oshibofa,” Shikongo ta hokolola. 

Shikongo ta weda po ta ti pauyelele oo wa pewa opolifi kovakwashiwana, omufekelwa ou, okwa monika ta ende mOkahao lwopotundi 11h00 yongula yEtivali a kuminina okaana. 

Eshi a ka monika kopolifi lwopo 12h30, okaana keka na vali. 

Ota ku hokololwa kutya kakadona ou okwa lefa okudja komukunda wavo kOkadhiyakoshumba oo uli hanga eekilometa 20 oku ya kOkahao oko aka longela oilonga ei i tilifa.

“Ita tu dulu okupopya kutya okwe shi ningila shike shaashi ine tu holelala sha, fye ita tu dulu yoo kutya oku li nawa momutwe ile ota ehama. Ita ulike omadidiliko ouyehame womomutwe, ashike fye katu shi ovanashilonga voundjolowele opo tu mone kutya omunhu ota ehama momutwe ile oku li nawa, eshi ta pulwa okwa kala ashike ta kwena,” Shikongo ta fatulula. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here