Onhanda kEongalo Eembaxu

0
272

KuPendapala Kadhikwa

EEMBAXU – Eongalo longelki yaELCIN tali hangika mondjila yakula pokati kOndobe nEenhana otali shiva oshiwana ashishe opo shi ye konhanda yeshakeno keongalo olo. 

Eongalo eli ola longekida eshakeno lovakwaneongalo, novaenda tava di keembinga adishe moNamibia okudja omafiku 30 Mai fiyo 1 Juni neudo.

Elalakano oku ifana ovakwaneongalo noshoyo ovaenda vopopepi nokokule okupanga oukaume, okutungafana, nokutopolelafana ondjovo yOmwene meendjimbo nosho yo momaudifo. 

Oshinenima sheshakeno eli omafiku oo a tatu osho oku ongela oshimaliwa opo kumanifwe etungo longeleki ipe ye ongalo olo. Pefimbo lokushakena omunyasha umwe womeongalo eli  otaka shunifa odelela keongalo, opamwe nayo okwa teelelwa a yandje keongalo oshimaliwa shifike po N$500 000. Michael Damaomwene Nghinamito okwa yandjele efaneko lokudikwa odelela keongalo laye omudo 2008 ongo omukalo woku li ongelela oshimaliwa opo li tameke okutunga etungo lipe longeleka.

“Oshimaliwa osho sha ongelelwe fiku nda djalekwa odelela osho sha landifa oitenda noipeleki oyo ya tungifa etala olo lapumbwa ashike okutungwa needopi nokutulwa omakende nomivelo opo ongeleka ipe i dule okupwa,”osho omunyasha Nghinamito ta ti.

Okwa ti okudja opo okwe lineekelelwa  oshinakuwanifwa neshongo  linene keongalo laye opo a kwatele komesho eongelo loshimaliwa shoku manifa etungo longeleki ei, sha tengenekwa shifike poN$500 000. 

Ponhele yeongalo Nghinamito otashiivi ovakwaneongalo okudja moinagona aishe ili itano, noshoyo  ovo hava longele keenhele dilwe moshilongo ashishe opo ve u ye keumbo kEembaxu okudja omafiku 30 Mai fiyo 1 Juni neudo oku ka ongelela etungo longeleka ipe. Okwa ti ovo itava dulu okufika omafiku oo otava dulu yo oku yandja osho ve na okushi tula mevalulo lombaanga leongalo: Eembaxu Parish, onomola yevalulo lOtjeke olo 62058375231, First National Bank, oshitayi, Eenhana.

Meshakeno eli Nghinamito otati omwa shiivwa yoo eengudu domalwiimbo domeongalo noshoyo okudja komaongalo amwe moshilongo ashishe. Otamu ka kala yoo ovafita vomaongalo eengelki da yooloka ovo tava ka popifa oshiifanene eshi.

“Otwa shiva yoo ovanangeshefa aveshe moshilongo ashishe nomoshitukulwa Ohangwena. Omunangeshefa omunene omundohotola Frans Aupa Indongo naye otwe mu shiiva a kale peshakeno eli peongalo letu,” osho omunyasha ou a hokolola.

Ovaenda vafimana vashivwa no tava kakala peshakeno eli ovakwatela mo Ominista Yopedu,mOshikondo Shovanyasha, Oilonga yOpashiwana  Nomifyuululwakalo, Juliet Kavetuna oo ta ka popifa eongalo. Ota ka enda pamwe nakansela woshitukulwahoololo Ondobe, Kansela Mandume Pohamba.

Omafiku oo aeshe, eshakeno, ovaenda otava ka kala noku pwilikina komaimbilo nomaudifo, noipopiwa yomaludi a yooloka, osho yo nee otava ongelele eongalo oshimaliwa oku manifa etungo longeleka ipe.

Eongalo Eembaxu olo paife lili mewiliko lomufita Ruusa Magano Nembungu oladikilwe po omudo 1975, komufita Moses Mundjele, la dja meongalo Ondobe. “Otwa diladila ngeno eshi hatu ka wanifa omido omilongo nhee lo etungo longeleka olo lipe ola pwa, fye ngeno hatu tyapula nee omido omilongo nhee opamwe neyapulo longeleka ipe,” osho ovakwaneongalo va holola.

Omunyasha Nghimito opamwe nosheendo shaye  tashi ka kwatelwa komesho komundohotola Frans Aupa Indongo mefiku lo 1 Juni neudo ota ka shunifa odelela oo a djalekelwe omudo 2008 keongalo ye ta tamekifa eongelo loshimaliwa ngaashi eongalo lali le mu inekela opo a kwatele komesho oshinyangadalwa eshi.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here