Uvitheni uunene waKalunga

0
296

ONDANGWA – Ongundulwiimbo yaagundjuka ya hangana mbono yeli mondoolopa yaNdangwa otayi uvitha oohapu yaKalunga ta shi pitile moondjimbo nenge momaimbilo.

Ongundu ndjika hayi ithanwa Ondangwa Youth Choir (OYC) oya totwapo mo 2002, mewiliko lya Malakia Nghandi. 

Oya thikama po maagundjuka ya ELCIN, Anglikan oshowo ya Katoolika. Konyala aagundjuka mbano oya za komagongalo ga yoolokathana no yeli taya longele mOndangwa na yamwe otaya longele koondoolopa dha yooloka nande ha yendji.

Omuwiliki gwaagundjuka mbaka okwati, yemwene okwa kwatwa kedhiladhilo opo a tote po ongundulwiimbo sho a mono ena oshipewa nohokwe yokwiimba omaimbilo gopambepo nokwa hala a gandje etumwalaka lyopambili tashi pitile moondjimbo.

Nghandi okwa holola kutya ohaya kutha ombinga  miituthi yoondjimbo nolundji ohaya sindana omakopi niimaliwa mbyono haya pewa omolwa okwiimba kwawo nawa. 

“Pethimbo lyomauliko giipindi yaNdangwa otwa li twa kutha ombinga mokwiimba na otse twali twa dhengemo oongundu adhihe omolwa okwiimba kwetu ano otse twa li dhingi,” Nghandi ta ti nga.

Aagundjuka mbano ohaya talele po omagongalo ga yoolokathana no ku uvitha evaangeli. 

Oye li natango taya kwathele okutunga po gamwe gomagongalo. 

Oya pititha oalubuma yina oomaimbilo geli 18. Nghandi okwa ti  otaya tsikile okuuvitha uunene waKalunga na oyena ehalo okukiimba kiilongo yopondje.

Ondangwa Youth choir otaya ka talela po oshilandopangelo noku ka imba pamwe nooyitaali aakwawo nokutsakanena noongundu ndhono hadhi gongala kegongalo lyaElcin ko Imannuel koVenduka naashino otashi ka ningwa meti 13 sigo 15 ga Juni.

“Ota tu indile aagundjuka mbono yeli momagumbo noyena ehalo oku wayimina pamwe natse ye shi ninge otwa taambako omugundjuka kehe, tse tu indungike nokutungathana. Shino otashi tu kaleke kokule niinima yomilema tse tu kale aakriste twa kola meitaalo,” taya ti ngaaka neitulomo.

Oya  indile kehe ngoka a hala okulanda oka CD kayo a dhengele omuwiliki gwongundu ndjika.  

Yo yene ohaya gongala mEtitano kehe konima yoowili dhiilonga oshowo mOsoondaha ethimbo lyomutenya lela.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here