Dazzle natango ota pula komeho

0
240

Ku Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Omwaalu gwaahikingalo konyala otagu ende ta gu gwedhwa nota gu yi pombanda esiku nesiku,nonando oongawo, kayeshi aahikingalo a yehe ta ya humitha komeho oongalo dhopamuthigulukwalo noonkulunkedhi dhoshiNamibia.

Immanuel Dume a tseyika nawa Dazzle ogumwe gwomomanyakwa ngoka ta ga kutha oonkulunkedhi nomuthigululwakalo dhawo noongalo dhoShambo,Afropop noDancehall. 

Dazzle okwa valelwa mOnandjamba mOkalongo nokwa hita enongelo lye kOshaaluata Combined School. Mehangano lyoongalo okwa lyata mo ompadhi yotango momumvo shi gwali 2006 sho eli kOkalongo Senior Secondary School, nokwa pititha okangalo ke kotango “African Nature is beautiful” ka kala noku dhana onkandangala kooradio dhOshiwambo. Okavideo kokangalo haka okakala noku dhana koradio yomuzizimbe yopashigwana yoNBC omimvo odho tuu ndhoka. Shiti okwa kala noku tekela mbundje ngele tashiya kombinga yaDazzle nokwa tameke ihe oku ninga omayimbilo ogendji ngaashi tashi vulika nuungalo oundji okwa kala noku wuningila kositudio yaNdexland Production. Wumwepo womuungalo mboka ongaashi neeFacebook naTwiter, Oshitenya, Omupangeli, Good Boy naawuhe konyala owuna uuvidio. 

Ngashingeyi okuli mokati kelongekidho lyoalubuma ye mono kiikwelengendje talongo pamwe naYoung T, Arrafat, K-Boz osho wo M-Jay.

Dazzle okwa imba woo pamwe naMushe mokangalo taka ithanwa Mwiishishi, Exit mokangalo Lesson # 1, osho woo Sally naBlossom mokangalo Etumwa laka lovalumenu, naYoung T mokangalo Epangelo nali tale po nawa.

Dazzle okwati ota longo nuudhiginini ashike otatsu nodhikwa molwashoka okuli a shike kuye mwene, notashi kala enyanyu kuye uuna ta ka mona omukwateli komeho gwoongalo dhe.

Oshiwike shika okwa tokola a nyanyudhe aayambidhidhi ye nokavidio kokangalo Oshitenya hoka ka tegelwa ka ka ulike koradio yomuzizimbe yaNamibia oshiwike tashiya. Dazzle ta dhenge wo omuthindo kaahikingalo uunene mba opo ta yeya mehangano lyoongalo  yalonge nuudhiginin yo inaya yelekela oongalo dhaamba yelimo nale, a shike okuya po nomikalo omipe nenge okuninga ohwangalahwahwa yomaludhi nomaludhi goongalo unene dhoshi Africa yo tayi etapo uunongo uupe. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here