Iimaliwa yopenzela yaakulupe tayi longithwa nayi

1
274

KuMaria Namupala

OKATYALI Nonande aakulupe oyendji haya mono oshimaliwa okuza kepangelo, oyendji iimaliwa mbika ihaye yi longitha yoyene.

Omudiakoni gwegongalo lya Elcin mUukwiyu, Meme Johanna Kwedhi,  okwa holola okuuvanayi kwe omolwa onkalo ndjono aakulupe yamwe yeli, onkalo tayi yemateke nonande haya mono oshikwiila shawo okuza kepangelo.

“ Ohandi ende momikunda tandi talelepo aakulupe yandje oshowo aantu mbono ihaaya vulu  oku ikwathela yoyene ashike ohandi kala nda yemata , oshoka aantu mbano otaya monithwa iihuna momagumbo mo. Iimaliwa yawo otayi longithwa pombambo yo ihaya silwa nande oshimpwiyu”, Omudiakoni ta popi nga.

Okwa gwedhako tati aakulupe mba haya kwatelwa openzela otaya mono iihuna , iimaliwa yawo ohayi longithwapo owala koo na kuyikwata nonando yeyi nuninwa. Iikulya yamwe momagumbo ihaya landa we otaya ka nwa owala omalovu.

“ Yakwetu aakulupe yetu oyo etungwa lya siikilila ombepo natu ya longele uuwanawa ngaashi yeshi tu ningile nale, natu simanekeni aakulupe oshoka oyo yetu, eta poonkatu mpa tuli ando hamolwayo ando ka tu po gwonale, okwa tile hambelela nyokokulu ando nyoko ina valwa onkee na tu ya simaneke tse tu ya longele uuwanawa’’, Meme Kwedhi ta ti nga.

Kwedhi okwa londodha kehe ngoka ta ka adhika ta longitha nayi openzela yaakulupe ta ka kala a katukilwa onkatu mbala. “ Aakulupe oyendji kayena esiloshimpwiyu nande  ando okwali ta shi vulika eto ende momagumbo ngoye wu tale nenge opomahala mpa aakulupe haya lala ando oto eta ohenda omuntu okwafa owala ihaa kwata openzela” ta gwedhako.

Okwa kumagidha mba taya yambidhidha noku kwathela aakulupe ya yande elongitho lyomalovu yo ya kale taya kwata nawa iimaliwa mbyoka opo ya vule okugwanithapo oompumbwe dhomomagumbo niipumbiwa ayihe. 

 “Natu kaleni tu hole aakulupe yetu tse tatu ya longele uuwanawa mboka taya pula, ngaashi nee ethimbo lyuutalala oya pumbwa okulandelwa omakumbatha ga kola , yo taya silwa oshimpwiyu shiipalutha oshowo kolutu opo ya tsikile oku tupa oondunge nuunongo oshowo omayele ngono ya yama kookuku yonale ne tamu simaneke oontaku momagumbo ngaashi shali nale”, Omudiakoni ta ti ngaaka nomuthindo. 

1 COMMENT

  1. Iyaloo Mee Kwedhi, Onawa sho we shi eta mokati kaantu oshoka aagundjuka mboka ha ya kwata iimaliwa yaakulupe yopenzela ota ya hepeke aakulupe unene, iimaliwa mbyoka oyo ya ninga yoku landa iikunwa yawo noku fuulitha, peha lyoku kwathela aakulupe ngaashi osho iimaliwa oyo ya nuninwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here