Omailongekidho omolwekonakono naga tameke ngashingeyi

0
198

Ndika olyo ethimbo opo omanongelo ga tameke oku ilongekidhila ekonakono lyopokati komumvo noshowo elolokonakono lyoosikola dhooseko. Iizemo yekonakono lyAuguste aluhe ohayi ulike kutya osikola oyi ilongekidha nawa ngiini okutaalela ekonakono lyahugunina.

Otwa tala ko shika shili mondjila okushanga oshinyolwa shika okukumika oosikola aalongwa naalongi opo ya adhe iilalakanenwa yiilonga yawo.

Epulo oondika otwi ilongekidha ngaa ishewe oku longa nuunkundi nenge okumona epito lyaalongwa lyankundipala nuumvo? Nenge kali shi ngiika ethimbo okusoshimpwiyu kutya oolamba dhomahooli nomahooli oga longekidhwa nokulandwa, kutya ethimbo lyeimweneno oli ikalekelwa, noshowo ootundi dha gwedhwapo odha longekidhwa, nekwatho otali gandjwa noshowo elandulathano otali gandjwa kaalongwa opo yi itulemo miilonga yawo yesiku kehe opo ya ka likole iizemo yili nawa nuumvo?

Omalongekidho gokuyele otaga ka gandja ompito kaalongwa opo ya ka pite niitsa iiwanawa na haku pita niitsa ya nkundipala ngaashi sha ningilwe omumvo gwayi. Inatu dhimbweni shoka shaningilwe, natu taleni utale ishewe kwaashika shomumvo gwayi.

Aalongwa ashike 7 500 ya li ya piti nokutaambelwa miiputudhilo yopombanda yomaalongwa 19 501 mboka ya li miipundi mekonakono lyomumvo 2013.Omwaalu aguhe kumwe gwaalongwa mwakwatelwa naamboka yali taya opaleke iilonga yawo ogwa li aantu 42 861 mboka ya mana eilongo lyawo lyopaseko omumvo 2013, ihe aalongwa ashike 10 800 oyo ya piti nawa oku ka tsikila kiiputudhilo yopombanda.

Oshi uvitikeko kutya aalongwa mboka yali taya opaleke iilongwa yawo oye shi ningi uulethimbo nonkene ohaya taambwa nuupu mounivesiti oshoka oye na iitsa iiwanawa . Mbyoka ya gongele konima yokushanga omakonakono gomiyalu dhomimvo dhontumba.

Ndele nee shika otashi ti aalongwa yomwaalu gwontumba otaya kwata ethimbo ele okupita ograde yimwe kokutya ograde 12, omanga mbaka inaa pyokoka nokukala yiilongekidha okuya kiiputudhilo yopombanda.Inatu pumbwa okukala neendululo lyoshinima shika uuna iizemo yekonakono lyonuumvo ya pitimo omumvo tuuka. Eeno, opena onakuyiwa yashike yaagundjuka yetu na opomimvo dhini nokoshimaliwa nenge ethimbo lithike peni komahupilo goshilongo ngoka ethimbo olindji ga yugwa iilonga yaagundjuka oshoka natango otaya kondjitha okupita ograde 12 opo ya vule okutaagulukila kelongo lyopombanda nenge natango otaya kambadhala oku uvako elongo lyopaseko.? 

Nuumvo, omumvo gwiimaliwa gwembo lyo 2014/15 elongo olya pewa iimaliwa oyindji oobiliona N$13,1 konyala ooperesenda, 30 dhomutengenekwa mwaalu gwiimaliwa tayi longithwa koholomende.Ngele omwaalu nguka ogwa tulwa moomvula ndatu dhopashimaliwa otagu ka kala oobiliona dhoodola N$42,10 ethimbo ndyoka okuya sigo omomumvo gwiimaliwa gwo 2016/17. Iimaliwa mbika  oya tengenekelwa okufutila  eyokomeho melongo, okuyeluthapo oosikola, okutungapo omahala gokukala gaalongisikola, okulanda iipumbwa yelongo lyaanona. Oku kuta aalongi yalongeka, okuyambidhidha iiputudhilo yopombanda oshowo oku kwathela aailongi moku kiilonga kiiputudhilo yopombanda.

Onkene natu se ni oshimpwiyu kutya iimaliwa mbika oya longithwa nawa ngaashi yo ya thanekelwa. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here