Ongeleka ndjoka ya kwatakanithwa nedhipago litilitha ya gandja ewi lyayo

1
400

ONGWEDIVA – Omudhindinkundana gwopevi gwaKundana’ Helvy Shaanika okwa yi moonkundathana nOmusitagongalo, Festus Negumbo  gwegongalo lyOngwediva Four Square Church kombinga yelongo lyongeleka ndjika noshowo kombinga yekwatathano ndyoka egongalo ndika lyali li na Hildegard Iiyambo omukiintu ngoka a holokele mOmpangu yaMangestrata gwaShakati Omaandaha oshiwike shika ta tamanekelwa edhipago nefikopo lyomudhimba gwomwanakadhona oshilema egu fikile moshiyothelo shonyama molugumbo lwegumbo lyawo. 

Helvy Shaanika: Ekwatathano lini lili pokati kegongalo ndika na Hildegard Iiyambo? 

Festus Negumbo: Otandi dhiladhila okuyele unene okugandja okommenda, oshoka ofamili ndjika oyili natango moluhodhi, natse atuhe otwa haluthwa koshinima shika. Kehe shoka omuntu tashi vulika wu tye otashi vulika shi fatululwe pamuhingo gwapuka.Shoka twa hala okutya osho, shoka kutya egongalo ndika kali na mo sha mwaashoka shaningwa, noshikwawo tse katuna ontseyo kutya oshike shaningilwa niishewe oshike sheeta opo shika shiningwe. 

Tse aanona otu ya shi, na ondu uvite pamwe nayo ngele ondi itule monkalo yawo pethimbo ndika.

Helvy Shaanika: Oolopota miikundaneki odha ti omwanamati gwIiyambo okwa tondokele kongeleka okukonga ekwatho. Oto dhiladhila kutya omolwashike eya kungoye  wu mu kwathe pehala lyokuya kopolisi?

Festus Negumbo: Tse otu shiwike nawa kefamilia ndyoka nongeleka oyi lilepo okukwatha apehe.

Onkene omunona okwe ya ashike okukonga ekwatho. Sho eya kutse okwa ti okwe ya kegumbo nokwaadha iinima yapya na yina iipatela megumbo. 

Omunona okwa li a pumbwa  ekwatho onkene okwe ya kungame opo ngiika ndi mu kwathe.

Helvy Shaanika: Kwatha wu tu kuthileko kongeleka yoye nelongo lyayo.

 Festus Negumbo: Four Square oya tamekele muNamibia omimvo  18 dhapitipo ngashingeyi. Egongalo ndika olili oshitopolwa shegongalo hali ithanwa the International Church of the Four Square Gospel ndjoka ya tamekele mo1923 mo Eco Park mo Los Angeles, California moUSA.  Oyo ongeleka yopaigwana ndjoka ngashingeyi yili miilongo 144  muuyuni. Tse otuli oshitopolwa shezimo ndyoka.Elongo itaalo lyongeleka yoFour Square Church otali ulikwa mehempululo lyeitaalo.

Ongeleka yetu oya itaala menwethemo lyokuuva oohapu dhOmbibeli, elongo lyuukwatatu nekalelelo lya Jesus Kristus. Olya itaala kutya aantu oya shitwa molupe  noshifetha sha Kalunga, ndele  ombepo onkundi yo oyuudha oondjo.Oya itaala ishewe medhiminepo lya pitile meso lya Kristus.Ohayi longo kutya ehupitho okesilohenda meitaalo ndele ha kiilonga iiwanawa tweyi longo. 

Oitaali otaya yukipalithwa keitaalo na oya valululwa keitedhululo noko kutaamba Kristus ongo Omuwa nOmukwaniilwa. 

Otuli mongundu yoongeleka dhopaprotestante na otwa ukila mondjila yoongeleka dhopa Pentecostal. Evangeli lyOngeleka yOpaigwana ya Four Square olyo nee hali ithanwa ashike ongo Four Square Church yo ndjika oyo Egongalo lyongeleka yEvangeli lyuuKriste paPentecostal. Oya shangwa kepangelo ongo ehangano  lyoshitopolwa 21. Kokutya ehangano ihaali ningi oprofita. Ndele ndika olililepo okuyakula oshigwana. Tse oshitopolwa shegongalo lyopaigwana. Otuna wo owebsite mpoka kehe gumwe tavulu okutala uuyelele awuhe kombinga yetu.

 

Helvy Shaanika: Omuna iilyo ingapi na Four Square okuna tuu oomwayina ngeleka ?

Festus Negumbo: Otuna iilyo 300 pegongalo lyOngwediva Four Square. Yo Ongwediva Four Square Church oyina oomwayina ngeleka nenge omagongalo geli 18. Otuli wo oshitopolwa shoongeleka dhoFour Square mUumbugantu wAfrica [the Southern African Regional Four Square Churches noshowo iilyo yefamilia lyo  International Church of the Four Square Church. 

Helvy Shaanika: Ngele oshilyo shongeleka osha lili tashi hepekwa koodemoni nenge koombepo dhanyata, ongeleka ohayi longo ngiini noshinima shika? 

Festus Negumbo: Mokati kiilyo yegongalo lyetu, aantu mboka ya valululwa inandi uvamo natango, omuntu ta lili ta hepekwa koombepo dha nyata, ndele momumbwalangandjo aantu ohaya adhika koombepo ndhoka, ha iilyo ashike yegongalo nenge yongeleka yetu.

Ihe shoka ongeleka hayi ningi osho okugalikana okugalikanena mboka yeli muupyaakadhi mbuka wokuhepekwa koombepo dhanyata.

Ngaashi Ombimbeli tayi ti oombepo dha nyata nadhi tidhilwe kokule. 

Ngele omuntu okwa eta oshinima shika kongeleka nena ongeleka otayi galikanene aantu mboka.Ngele omuntu okwe ya kongelki ta popi ena uudhigu woombepo dha nyata nena nguka oha galikanenwa.

Otwa li noshiningwanima shomumati gwomulilo ngoka a li popolisi otwe mu etele pongeleka nokwa galikanenwa eta mangululwa.Ngele oshinima shontumba osha etwa kongeleka  nenge otwa ithanwa okuya komukunda gwontumba ohatu yi hoka nokugalikana.

Ohatu yi etatu galikana na Kalunga ota mangulula aantu ye. Elalakano oku kwatha aantu, ndele haku eta uupyakadhi ngaashi sha kundanekwa. 

Helvy Shaanika: Owa tsakaneka nando onale oshilyo shongeleka sha yono nenge sha longo shoka inaashi opala noshigwana  oshe shi kwatakathanitha nongeleka?

Festus Negumbo:  Aawe. Shika osha li ohaluka, kutya ongeleka oya hililwa moshiningwanima shomuntu gumwe. Naashika osho shotango. Ndele ongeleka oya tala komeho mombepo ombwanawa oshoka aantu oye uviteko elongo ndyoka ongeleka yetu hayi gandja. Na ishewe oye shishi kutya shoka sha popiwa miikundaneki kashishi shoshili.Otushishi nkene oshigwana nenge aakwashigwana ya talako ongeleka. 

Onda ndhindhilike kutya iikundaneki oya gandja enwethemo enene. 

Onda uvu kutya opena ehala mpoka pena osikola yoshikunino mpoka omunona gumwe a  hokololele ooyakwawo kutya aniwa omusita gwegongalo lyoFour Square oye a lombwele omukiintu ngoka opo a dhipage omwanakadhona. Opena oku kala omafatululo ga yoolokathana mokati koshigwana, ndele aluhe oshili ohayi iholola. 

  

Helvy Shaanika:  Oshinima shika osha guma ngiini ongeleka niilyo yayo na ongeleka otayi longekidha po shike? 

Festus Negumbo:  Uuna tatu kundathana niilyo yilwe yongeleka omolwa elongoitaalo otushishi kutya oshindji shoka sha popiwa kashishi shoshili, noyendji mboka haya gongala momauvitho getu oye shishi kutya shoka kashishi shoshili. 

Onkene oye shishi kutya osha puka opo ongeleka yi tulwe miinima yoludhi ndoka. Kashi shi oshitopolwa shelongo lyetu  ndele shoka tse hatu longo osho oshili nokutseya oshili ndjoka. Iilyo yetu oyi shishi kutya tse ihatu longo aantu omalongo goludhi ndoka. 

Helvy Shaanika: Pastor  Negumbo,olye naanaa na okwa ende ngiini opo a ninge omupastori?

Festus Negumbo:  Ngame omuhokani  omusamane ena aanona. Onda yapulilwa uusita omumvo  2000.  Uuna itaandi uvitha , ngame otandi gandja omayakulo gehungomwenyo, ohandi kutha wo ombinga miinyangadhalwa yoshigwana.

Ngame omupiya gwaantu.Ohandi yakula mpoka pena ompumbwe moshigwana. 

Ondi li wo oshilyo shewilikongundu lyosikola yongeleka yetu, onkene otuna iinakugwanithwa oyindji ongo ongeleka.Ohatu hungu omwenyo, ohatu yakula, ohatu kumike na ohatu longo ngame omunamapya. Ngame ishewe ondihole okulonga uunafalama. 

1 COMMENT

  1. ashi shuwa ngaa bela ongeleka jika oyo wala ti thothwe mo po pena oongeleka odhijidhiji, molwoshinima shika? oshili oyo wala jika kutya momeya kamwiinyenga owala. ishewe opena oongeleka dhimwe dhoka hadhi fuju kutya yo otaya vulu okwaaludha omuntu ongele omuposi nenge oshilema shokweeda nosho tuu, shika osho shili eshongo enene uuna omuntu amono kutya kapena eluduluko lyeyapo. shike wuna okufuja kutya oto vulu okugalikanena oshilema dele tashi ede. oshike nee kulobwela nado onakukala noshilema wumu galikanene opo avule okutaabako shoka a pewa kutate kalunga? shika otashi kwatakanithwa wo nashoka shomusita taningile omunona gwomunasikola koruacan omatilitho geso. aantu baka ngele oyena shili lela oonkodo oonkwagulu oshike lela kayaya mekwatathano nakalunga shina sha naaanona boka ya kwatwa po ombabyona konigeria dele taya monikwa mpa yeli. inwiiludilila oshinima kutya ngwee omuprofeti nenge oshike sho kashishi oshipewa shoye weshi pewa kukalunga nade.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here