Oproyeka Mwatsondumbo otayi humu nawa komeho

0
199

KuMaria Namupala

ONDANGWA – Oproyeka Mwatsondumbo oyili pOnethindi konima yomatungo ga nakusa Nangolo dha Jakob. Oproyeka ndjino ohayi munu nokutekula iingulu.

Vilbard Kandenge okwa ti oproyeka ndjika okweyi totapo mo 2012 , sho a pewa omadhiladhilo kuhekulu Ambiga omolwa onkalo yokwaahena iilonga.

Kandenge okwa ti Oproyeka ye ndjika otayi ende tayi humu komeho esiku nesiku.

“ Ngame mwene ondina iingulu yili lopo 119  lwaampo, iingulu mbino ohandi yipe iikulya ongulonene momutenya nokomatango. 

Olundji ohandi kala nokuyi tonanela opo kaa yiye komahala nokuyonagula iinima yaantu” Kandenge ta ti nga.

Okwa ti oproyeka ye otayi ende tayi humu komeho na okwa ti oya kandulapo onkalo yokwaahena iilonga. Okwa holola woo kutya oku kala wuna oproyeka yiingulu yithike mpoka kashishi oshinima oshipu ashike ota kambadhala oku kala eyi eta ponkatu yili nawa.

Oyendji oya kala noku talelapo iingulu mbika noku tala shoka hayi pewa . 

Kandenge okwa tsu aagundjuka mboka inaa ya hala ku longa kuyo yene ya kale taya ende noku tala nkene aagundjuka ooyakwawo taya kondjitha onkalo yoluhepo noku mona omahupilo. Iingulu yimwe oheyi landitha po ye a monemo sha shokwiikwathela nokuyambulapo oproyeka ndjika. 

“ Omukulu gwonale okwa tile waa kambadhala ku sindi ngwee waa umba umba kuli omutse gwokadhila onkee onda tokola ndi kondjithe ngame ndi longe nuudhiginini opo ndi humithe oshilongo shetu komeho paliko ngame ndi kandulepo woo oompumbwe dhandje” Kandenge ta ti.

Okwa gwedhako woo kutya okuna elalakano opo oproyeka ye yi tsikile noku koka ye a kute woo aagundjuka yamwe ya kale taye mu kwathele miilonga ye. Okwa ti nonande ta kondjitha ngeyi okwa pumbwa ngu temu yambidhidha oshoka okwa pumbwa oshigunda shiingulu sha andjuka. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here