Air Namibia ota humitha komeho aahingindhila yomoshilongo

0
186

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Pethimbo ndika aahingindhila miilonga ya Air Namibia oyeli 109, moka omilongo 21 ye li aakwiilongo mboka haya longithwa mpoka sha pumbiwa no inaa ya kutwa miilonga tashi kalele. Aahingindhila omilongo 88 ayehe oomvalele dha Namibia, moka ooperesenda 58 dhili aahingi yoludhi lwiilumbu omanga ooperesenda omilongo 30 odhomongundu yaaluudhe.

 “Okudheula aahingindhila yetu yene ondjila onde tayi kwata oomvula odhindji, ihe ndjika ondjila ndjoka twa tameka nomolwashika elongitho lyoshimaliwa okudheula aahingindhila olya ya pombanda omathimbo ngaka.Otashi pula konyala oodola omiliona yimwe okudheula omuhingindhila okumweenditha moonkatulongo adhihe dhapumbiwa opo nguka a pyokoke a ninge omuhingi lela gwondhila,” osho omupopiliko gwa Air Namibia, Paul Nakawa a ti.

Kepulo kutya omolwashike iilonga yOmombepo ya Namibia yi na  natango aahingindhila aakwiilongo yeli omilongo 21, Nakawa okwa ti elongekidho ndika ohali landulwa apehe muuyuni mpoka pena oondhila dhaapashioni tadhi tuka.Omahangano gotuka mombepo gopashigwana miilongo kehe ogena aahingindhila yomwaalu gwontumba gwaakwiilongo.

Mbaka oya pumbiwa konyala momwaalu gwooperesenda 30 opo ya kwathele momahala gontseyo ngoka aahingindhila aakwashigwana inaa ya pyokoka nawa.

Nakawa okwa ti aahingindhila aakwiilongo ohaya longithwa moku kwatha opo ya longe aahingindhila  yomiilongo yilwe okutuka noondhila oompe ndhoka opo tadhiya miilonga. Ihe nando ongaaka tse otwiitulamo okuhumitha komeho aahingindhila yetu nongeyi otatu shonopeke omwaalu gwaahingindhila aakwiilongo.

Pethimbo ndika ohatu longitha aahingindhila aakwiilongo pampumbwe okudheula aahingindhila yaNamibia, oku ya enditha mekonakono lyokuhinga wafa wuli shili mondhila, noshowo oku ya dheula okuza mokuhinga ondhila yoludhi lumwe okutembukila koludhi lwondhila olukwawo, opo mbaka ya vule okuyalulwa kutya otaya vulu okuhinga ondhila yoludhi lwongandi.

Tse itatu ka shonopeka omwaalu gwaahingindhila aakwiilongo momukalo guuhasha ndele otatu shi ningi shiikwatelela kompumbwe yiilonga yomatuko getu gomombepo noshowo mokulandula omautho gegameno mokutuka mombepo. “Otuna omukalo gwelandulathano nkene tatu ende mokushonopeka omwaalu gwaahingindhila miilonga ya Air Namibia.”

Okushininga ehangano lyetu olya indjipaleke oowili nenge ootundi dhokutuka dhaahingindhila yetu moshilongo.

 Omumvogu omuhingindhila okwa li a tuka ootundi 25 komwedhi ongo omwaalu gwopokati, omanga nena omuhingi gwondhila yoludhi lwo ERJ oha tuka ootundi omilongo 45 komwedhi ye ngoka ha hingi ondhila yo Airbus A319 ootundi 60 omuhingi gwo A330 ohatuka ootundi , 80 komwedhi.

Omalufo gokuhinga oga tulwapo momukalo kutya, aahingindhila yomegumbo oyo  haya pewa tango oshinakugwanithwa shokutuka, naahingi aakwiilongo ohaya tulwa ashike molufo oku thitika mpoka pena ompumbwe yomuhingindhila  yo mbaka ohaya futwa shiikwatelela kokutuka kwawo.

Sigo oompaka Air Namibia okwa hulithapo iilonga yaahingindhila aakwiilongo yeli 16 nokuna aahingindhila  yane aluhe ya tegelela okukwatha naashika osha hupithile ehangano oshimaliwa shoodola omiliona yimwe noshinkwanu yimwe naashika osho onkatu yili mondjila.

“Elalakano lyetu okukala ehangano tali longo nawa, lyo olishi okwiinekelwa otali ende tali ningi lyoshili, oshoka otwa etapo elunduluko  miilonga yetu noshowo otwa shonopeka elongitho lyoshimaliwa.

Ohatu longitha woo omahooli omashona nooperesenda 1,3 omanga elongitho lyoondhila dholudhi lwo A330 olye tu etele tu hupithe oopersenda 20 melongitho lyomahooli. Ishewe  ofuto okufuta okukaleka oondhila dhili nawa okwa shuna pevi nooperesenda 18, yo iimaliwa yokufuta aaniilonga yetu oya gu pevi nooperesenda 14 na otwa tameka ishewe omikalo dhilwe nelalakano oku yelutha iilonga yetu iiwanawa.

Oto dhimbulukwa kutya konima yomimvo odhindji otwe shipondola okushonopeka ekanitho miilonga yetu naashika osha pupaleke einyengo lyehangano okuza komumvo gwiimaliwa gumwe okuya komukwawo,’ osho a ulike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here