Allex na Shyer nayo ya pitiko

0
258

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Mateus Ekongo naHamutengela Tomas, aamati yavalelwa mEngela oomvula 25 dha ka pita nedhina lyawo moongalo Allex & Shyer, ota ye shi enditha nawa moongalo dhawo.

Nonando aakwana mbaka inaya faathana pamalupe, moyindji yomiipewa yawo onkene tayi tsu kumwe, unene ngele tashiya moku imba oongalo.

Oongalo oyedhi tamekele mo2010 sho yeya mOvenduka ya tale ngele emanya tali zi ontsi neilongo lyawo, moka yali ya uvathana opo yatotepo ongalo yawo yotango tayi ithanwa Andi shi kongo, ye yi ningila mositudio yoM-Record moVenduka.

Konima yokangalo kawo haka oyali ya tulamo okafudho opo ya impwiyike niinyangadhalwa yosikola ashike ohole yoongalo muyo inayi hulamo, no ya tsikile nokuninga omayimbilo moka mwakwatelwa okangalo kawo okatiyali Yolanda taya kwathelwa ku Mushe.

Uungalo mbuno uyali awuhe owali woludhi lwoAfro Pop oshowo oDancehall. Oshitalenti shaakwana mbaka konyala otashi yelekwa naashoka shoP-Square, aahikingalo yomoNigeria mboka yasimana muuyuni.

Omvula yazako oya tokola ya ithikamenepo kuyo yene sho ya to topo ehangano lyawo lyo ‘Identical Twins Entertainment’ opo shi yaningile oshipu okuhumitha komeho uunongo woongalo dhawo, noku unganeka wo iinyangadhalwa yomainyanyudho opo ya ulikile oshigwana uunongo wawo.

Mongashingeyi oyeli metifa lyoku longekidha oalubuma yawo ndjono ya tengeneka tayi piti muAugust notayi ka ithanwa Through Thick & Thin, ndjika oya tegelelwa koyendji.

Metitano ndika ota ya ka ulika uunongo wawo poKwanza Sulu Bar,moHakahana. Oshiindingili shika otashi ka etelela aahikingalo yoAma Daz Floor, Mr Chilly, Erastus Tsempo naya kwawo oyendji.

“Oalubuma konyala ayihe oya pwa nale, ngashingeyi otatu longo mo ashike iinima yomakwathelo gopashimaliwa opo tu pitithe. Onda hala wo aayambidhidhi nokuume ketu mba yeli mOvenduka opo ya holoke yo ya tale mbangula ta panda omuti.  Ota pu kakala wo uumbindja mbono wanuninwa aayambidhidhi yetu nota wu ka monika kombiliha lela,” ta ya ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here