Gwaniinkoti agwanitha Oomvula 107 …. Hambelela nyokokulu ando nyoko ina valwa

0
220

KuMaria Namupala

ONYAANYA – Aatekulu oshowo oluvalo lwa Gwaniinkoti oyali ye mu longekidhile oshituthivalo she mehuliloshiwike lya ziko, taya hambelele sho a gwanitha oomvula ethele naheyali 107.

Kuku Hilma Niinkoti Inyemba  okuli omukalimo gwomOnyaanyaa na oye yina ya tate Sakeus Inyemba ngono a kala talele osikola yaShiyagaya ashike mongashingeyi okwa penzelwa, oye woo yina ya tate Timoteus Inyemba.

Oshituthivalo shika oshali sha ningilwa pegumbo lye mOnyaanya moka. Aakwanezimo oyali ya holoka opo ya tyapule nokuhambelela pamwe oshoka halundji aakulupe haya thikiko koomvula ndhoka. Iipopiwa yomaguno oyali ya ningwa okutsa omukumo aatekulu yaGwaniinkoti opo ya putudhilwe ondjila ya yela noyuukilila.

Gwaniinkoti pauyemwene otati ota pandula Kalunga ke sho emu thikitha mepipi lyuukokele lela ye a vule kutekula nokupukulula aatekulu ye. “Yakwetu oyendji yoomvula dhandje oya mana nale oondjenda ashike ngame ote pandula sho ndina omwenyo nondina uukolele te vulu ku enda kungame mwene na omeho gandje oge weteko nawa, ondishi okushi pandulila Omushiti.

Sakeus Inyemba okwa li a gunu epipi egundjuka opo li simaneke aakuluntu lyo li kale nelago nomwenyo omule kombanda yevi. “Aakuluntu oyetu yene twe ya pewa kuKalunga onkee natu ya simaneke tse tu ya longele iilonga iiwanawa , oyendji kayena aakuluntu  na ohashi ya uvitha nayi” Inyemba ta ti nga.

Okwa pandula aatekulu oshowo aatekulululwa yaGwaniinkoti sho ya hangana noku tseyathana yo ya uve mokana ka yinakulu. Gwaniinkoti okwali a pewa omagano kaatekulu nokumu halela omayambeko molwa evalo lye. Okwali woo iimbilwa oondjimbo dhopambepo.  Evalo lya Gwaniinkoti olyali lya ningwa pamwe nolyomutekulu gwe Johannes Inyemba oshoka oya valwa esiku limwe.

Aatekulu oyati otaya pandula unene sho yena yinakulu eli momwenyo naasho a gwanitha oomvula 107 hono oyendji itaaya ka thikako nande.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here