Omuwiliki gwaakalelipo moparliamende yaanona a kumagidha aalongwa mOhangwena

0
189

Ku Clemence      Tashaya

EENHANA – Omukwatelikomeho moParliamende yaanona moNamibia okwa londodha aalongwa moshitopolwa shaHangwena opo ya yande esimbapalo mokati kaagundjuka yepipi lyomimvo omulongo. Norman Ndeuyeeka okwa ningi eindilo nekumagidho ndika sho a popitha aalongwa pethimbo lyegandjo lyomapapa koosikola, kaalongi nokaalongwa mboka ye shi endithile nawa omumvo gwayi moshitopolwa sha Hangwena. Ndeuyeeka okwa indile opo aalongwa naanasikola yiitulemo nawa meilongo lyawo.

Oshiithanene shika osha li sha ningilwa poseko ya Ponhofi  omasiku gapiti, mpoka ye a pe aalongwa ooyakwawo omayele opo yaa kale itaa ya longo iithigilwalonga yawo yenongelo. Okwe ya indile wo ya angale okukala ashike ya kuutumba komeho goTiivii nenge taya tala tala iikundathanwa momahala gekwatathano lyopankalathano moInternet.

 “Aalongwa ooyakwetu, mukehe shoka to ningo ino dhimbwa nando olumwe mpoka wa za. Mosikola ohatu tsakanene naalongwa yomaludhi ga yooloka yamwe oya za puuyamba, yamwe opoluhepo, yamwe oyena omikalo omiwanawa nayamwe oye na omikalo omiwinayi, yo ayehe mbaka otaya kambadhala ngaashi taya vulu okukunwethamo opo wu kale mongundu yawo. Alikana kambadhala waa gwile moomwigo nenge momaheko gawo ngoka, dhiladhila konakuyiwa yoye noshowo kefamilia lyoye.

Ongo aailongi aagundjuka otuna  okuyelekanitha oonkalo dhetu omanga inaatu ninga ookuume yaantu yoombepo dha tya ngaaka,” osho a gunu aalongwa ooyakwawo.

Okwe ya kumike opo ya dhiginine nokulalakanena okwaadha oondjodhi dhawo, unene tuu sho oshilongo shika shina oonzo odhindji okuya kwathela , yo shampa ashike taya longo nawa meilongo lyawo.

 “Uuna to hogolola eithano hogolola ndyoka wuhole  na ito ka mona iihuna, moku ipa uusama kutya ando nda leshele oshilongwa shatya nenge shongandi.

Oshilonga shoka wuhole otashi ku kuthako konima yoku shi ilonga,” osho a ti.

Pegandjo lyomapole ndika moshitopolwa shElongo shaHangwena, oosikola dhivule pethele , aalongisikola, aakuluntusikola noshowo aalongwa oya pewa omapandulo gawo omolwa okulonga nawa miilongwa ya yooloka. Ookandidate ndhoka dha longo nawa moongundu adhihe ngaashi mo JSC, NSSC/O naalongi mo NSSC/O noshowo NSSC/H oya li wo ya pandulwa. Oosikola ndhoka dha longo nawa pondondo yo JSC dha pititha niitsa pombanda yooperesenda 65 odha li dha pewa oshimaliwa shoodola 4 000 okuza kombelewa yElongo yoshitopolwa shaHangwena.

Ye Posani Silume omulongi gwoShiingilisa moseko ya Haimbili Haufiku oye a kuthapo oshishani shomulongi dhingi mOshiingilisa. Omulongi nguka okwa kala nokusindana epole ndika konyala oomvula ntano dha piti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here