Onhanda kEongalo Eembaxu Komutoolinkundana

0
346
Apa otapa monika omunyansha Michael Damaomwene Nghinamito oo ta kwatele komesho oshinyangadalwa sho ku ongelela eongalo lavo omakwafo okumanifa etungo lipe longeleka yavo.

EEMBAXU – Eendjila adishe exuliloshivike eli oda yuka keongalo laELCIN Eembaxu olo tali hangika mondjila yakula pokati kOndobe nEenhana koshiufanene oku ongela oshimaliwa no ipumbiwa opo ku manifwe etungo longeleka ye ongalo olo.

 Eongalo eli la dikilwepo omudo 1975 na otali wilikwa komufitaongalo Ruusa Magano Nembungu ola longekida eshakeno lovakwaneongalo, novaenda tava di keembinga adishe moNamibia okudja omafiku 30 Mai fiyo 1 Juni neudo.

Elalakano oku ifana ovakwaneongalo noshoyo ovaenda vopopepi nokokule okupanga oukaume, okutungafana, nokutopolelafana ondjovo yOmwene meendjimbo nosho yo momaudifo.

Oshinenima sheshakeno eli omafiku oo a tatu osho oku ongela oshimaliwa opo kumanifwe etungo longeleki ipe ye ongalo eli.

Umwe womovaunganeki Voshuufanene eshi ,omunyasha oo a dikilwe odelela omudo 2008 nelalakano oku ongelela eongalo laambulavo oshimaliwa, ota shiiva aveshe. “Ileni tu longeleni Omwene tu yandjeni oshihopaenenwa shiwa kovanyasha, ovo ve li oshiwana shokomongula, okutunga omaongalo etu a yambukepo a kale ena omutalelo muwa o ena ovaiteveli va pama meendjovo dOmwene,’ osho Michael Damaomwene Nghinamito a ufana ovashivwa aveshe.

Okwa twikile a ti “Ohandi mu indile ovaholike muu ye mutu yambidide, okulongela Kalunga, inamu loloka osheshi odjambi inene omeulu,” osho Nghinamito ta kumike.

Neendjovo dadja mePisalome efele 145:1 Tungila Kalunga eumbo. Onda hala ndi kufimaneke Kalunga kange, Ohamba noku  tanga edina loye alushe fiyo alushe.

 Pefimbo lokushakena oku Nghinamito otaka shunifa odelela keongalo, opamwe nayo okwa teelelwa a yandje keongalo oshimaliwa shifike po N$500 000 osho kwatengenekwa osho sha pumbiwa opo eongalo lidule okumanifa etungo olo la fikama nale.Eli ola pumbwa ashike okutulwa ekuma leedopi noshoyo omakende nomivelo.

 Michael Damaomwene Nghinamito okwa yandjele efaneko lokudikwa odelela keongalo laye omudo 2008 ongo omukalo woku li ongelela oshimaliwa opo li tameke okutunga etungo lipe longeleka.

“Oshimaliwa osho sha ongelelwe fiku nda djalekwa odelela osho sha landifa oitenda noipeleki oyo ya tungifa etala olo lapumbwa ashike okutungwa needopi nokutulwa omakende nomivelo opo ongeleka ipe i dule okupwa,”osho omunyasha Nghinamito a ti.

Okwa ti okudja opo okwa li elineekelelwa  oshinakuwanifwa neshongo  linene keongalo laye opo a kwatele komesho eongelo loshimaliwa shoku manifa etungo longeleki ei. Ponhele yeongalo Nghinamito otashiivi ovakwaneongalo okudja moinagona aishe ili itano, noshoyo  ovo hava longele keenhele dilwe moshilongo ashishe opo ve u ye keumbo kEembaxu okudja omafiku 30 Mai fiyo 1 Juni neudo oku ka ongelela etungo longeleka ipe. Okwa ti ovo itava dulu okufika omafiku oo otava dulu yo oku yandja osho ve na okushi tula mevalulo lombaanga leongalo: Eembaxu Parish, onomola yevalulo lOtjeke olo 62058375231, First National Bank, oshitayi, Eenhana.

Meshakeno eli Nghinamito otati omwa shiivwa yoo eengudu domalwiimbo domeongalo noshoyo okudja komaongalo amwe moshilongo ashishe. Otamu ka kala yoo ovafita vomaongalo eengelki da yooloka ovo tava ka popifa oshiifanene eshi.

“Otwa shiva yoo ovanangeshefa aveshe moshilongo ashishe nomoshitukulwa Ohangwena. Omunangeshefa omunene omundohotola Frans Aupa Indongo naye otwe mu shiiva a kale peshakeno eli peongalo letu,” osho omunyasha ou a hokolola.

Ovaenda vafimana vashivwa no tava kakala peshakeno eli ovakwatela mo Ominista Yopedu,mOshikondo Shovanyasha, Oilonga yOpashiwana  Nomifyuululwakalo, Juliet Kavetuna oo ta ka popifa eongalo. Ota ka enda pamwe nakansela woshitukulwahoololo Ondobe, Kansela Mandume Pohamba.

Omafiku oo aeshe, eshakeno, ovaenda otava ka kala noku pwilikina komaimbilo nomaudifo, noipopiwa yomaludi a yooloka, osho yo nee otava ongelele eongalo oshimaliwa oku manifa etungo longeleka ipe.

Eongalo Eembaxu olo tali wilikwa  komufita Ruusa Magano Nembungu oladikilwe po omudo 1975, komufita Moses Mundjele, la dja meongalo Ondobe.

“Otwa diladila ngeno eshi hatu ka wanifa omido omilongo nhee lo etungo longeleka olo lipe ola pwa, fye ngeno hatu tyapula nee omido omilongo nhee opamwe neyapulo longeleka ipe,” osho ovakwaneongalo va holola.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here