Uushona oye ena oku ka shonga Pacquiao tango

0
297

Komutoolinkundana

WINDHOEK – Bethuel Tyson Ushona okwa ya pehala ewanawa ngashingeyi konima yokusindana uudhano we woongonyo sho a dhengemo omukondjithi gwe omuGhana, Ebenazer Lamptey. Uushona okwa li a kondjo molugodhi lumwe lwomalugodhi ngoka ga ningwa tango omanga olugodhi olunene lwa Paulus the Rock Ambunda inaalu tameka. Mesindano ndika, Bethuel ‘Tyson’ Ushona, okwa yi pombanda ondondo yimwe nongashingeyi oye gwotango moku ka shonga omumbokisi ngoka oye enyakwa mondjundo ndjoka.

Oshoka palandulathano lyomusholondondo gwaadhengingonyo mondjundo ndjoka Ushona oye eli pombanda yagwo.

Ushona okwa dhengemo omukondjithi gwe niitsa momadhingoloko omulonga nagaali puudhano woongonyo mboka wa ningililwe pOmuthiya Olyomakaya ga yi.

Mokusindana ngaaka okwa gamene oshishani she shAfrica sholutu lUuyuni lwobokisa nenge [World Boxing Organization (WBO)] oshikando oshititano.

Ushona okwa li a dhenge noku gwithila Lamptey pevi lyokruita iikando oyindji na oye a li  ta ti pii momadhingoloko agehe golugodhi lwomadhingoloko omulongo nagaali, ndoka inaalu thika pehulilo , ihe olwa hulile ondjilakati kwa thigala omadhingoloko gaali. Pethimbo ndika kaku shiwike ngele Uushona otaka adha ondjodhi ye oku ka shonga enyakwa mondjundo ye. Oshoka opena omapopyo kutya olugodhi lwa kondjelwe pokati ka Mike Alvarado/Juan Marques olwa li lwoku kuthapo gumwe mwaamboka ngiika taya kondjele epaya lyoWBO. “Oshinima shika otashi piyaganeke oshoka otashi vulika ngiini pukale uudhano wokuholamo , ngele opena omushongi gwopambelewa ngoka pamautho oye ena okupewa ompito opo a shonge enyakwa mondjundo ndjoka,” osho Nestor Tobias a pula a geya. Nguka oye omudheuli nomukwatelikomeho , gwosikola yuudhengingonyo ya MTC Nestor Sunshine Boxing Academy.

 “Tse otwa piyagana oshoka euveko lyetu nefatululo lyetu lyoompango dhobokisa oondika kutya omushongi ngoka uuthwa pambelewa oye ena okupewa ompito oku kondjitha enyakwa lyongashingeyi na kashina okuza kehalo lyenyakwa opo li tokole kutya olya hala okukondja nalye, ndele WBO okuna oku tala kutya oompango dhe odha landulwa ngaashi shina okukala,’. Omapopyo ngaka oga holoka konima yoohapu dha popilwe komuunganeki a tseyika nawa mobokisa  Bob Arum sho a lombwele Es News Sports kutya Manny Pacquiao ota dhiladhila oku kondjitha omusindani pokati ka Cotto na Sergio Martinez mondjundo yo Middleweight sho shika kashinasha nepaya lyondundo yoWelterweight. “Otatu longo nehangano lishi kwiinekelwa lyobokisa medhina lyo WBO ndyoka lyaana esiku lya ndopele mokulonga natse,” osho Tobias a endulula oshiwike shika.

Tobias okwa ti onkalo ndjika ha yo yotango obokisa tayi iyadha muyo.Okwa ti ishewe hamu, humithikomeho gwobokisa ena okupitikwa okulonga nomautho gobokisa ngaashi uuvite.

Okwa ti okwi itaala kutya WBO ita ka pitika opo ondhilo ye yi shundulwe. “Otandi dhimbulukwa onkalo ya fa ndjika ya holokele, moka WBO a li a tokola  kutya enyakwa mondjundo yontumba olina  okukondja nomushongi ngoka a landulako ngaashi shuuthwa. Okwa gandja oshiholelwa sha Klitschko ngoka omathimbo ga zi ko a gamene oshishani she komushongi gwe gwopautho, Alex Leapai.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here