Iinima yongushu yithike peni to gandja molwohole?

0
222

KuClemence Tashaya

EENHANA –Oshaanawa ngele omulumentu nenge omukiintu ta landele kuume ke gwomohole omagano gena ondilo ngaashi tu tye oshihauto nenge okumufutila egumbo lyokukalamo? Nenge oshi li nawa ngele omulumentu nenge omukiintu ta futile omuholike gwe eilongo lye poUnivesiti ya Namibia nenge moPolytechnic ya Namibia? Omuntu oto vulu tuu okupa omumati nenge omukadhona ngoka wu hole iinima yondilo eto tegelele nguka a kale eku hole nokwa tala ashike mungoye ongo ashihe she molwashoka ngoye owe mu pa iinima nomagano gondilo?

Kundana okwa pula pula oshigwana momudhingoloko nosha yamukula ngaashi tashi landula.

Mathews Hangula ngoka ena omukadhona emu hole dholela okwa ti ita vulu oku mu futila osikola. ‘Natu kale moshili, shi li mondjila ndishi? Kutya nee omukadhona gwandje ondimu hole tagu pumo na ondi wete kutya otatu ka kala pamwe sigololo, kayi shi iilonga yandje okumufutila eilongo lye.Hangame he.Ishewe oku ya kosikola molwaashoka owu na omumati te ku futile osikola, omukadhona oto kala wa fa omuthipimbinzi, omanga omumati oto kala ongoye omukambeli a shigako’ Hangula a ti.

Hangula ota ti oshikalimo shohole otashi vulu oku fatululwa kontseyonkalo nokefaathano. Oto kala wa tegelela omukadhona gwoye gwongashingeyi a kale a tegelela wu mu pe iinima oshoka okwa li ha pewa omagano gondilo komumati ngoka opo emweetha, naanguka ota kala ta dhiladhila kutya okupewa omagano gondilo osho tashi ulike ohole.

Rauna Isaka ota gandja uusama kaalumentu oshoka ohaya gandja iinima mbika okulanda aakiintu. Okwa pe aalumentu omayele opo yeethepo okupa aakiintu uusama ndele taya ipe yoyene oombedhi oshoka oyo haya tameke okugandja ya tegelela okugalulilwa sha.

 “Inashi pumbiwa shikale iimaliwa yoku  ilongitha otashi vulika shikale egumbo, oshihauto nenge ongeshefa.Uuna omulumentu ta ulike kutya ye okuna sha opo a hile omukiintu nokonima otaka luka omukiintu ngoka omukongi gwoshingoli shika otashi ulike uukambeli we.Oshoka ngele ota landa sha neshi lande sho eshi kutya oteshi vulu, noshowo a tseya kutya shika oteshi ningi tashi vulika a ka ethwe komukiintu ngoka nenge tashi vulika ya kale nomukiintu ngoka sigo omondjokana,’ Isaka osho a gwedhapo.

George Nawatiseb, okwa ti aalumentu inaya pumbwa oku yambidhidha aakiintu ookuume kawo mohole pashimaliwa, oshoka shoka kashishi oshinakugwanithwa shawo.Kashina mbudhi kutya mbaka oya uvathana taya ka hokana.”Kakele shila ngele otwa hokana nena ondi shishi kutya otandi ningi shika omolwa efamilia lyandje.Ihe shika itashi ningwa naanaa ngaashi andola osho shina oku kala”.

Uuna wa ulike kutya ngoye owuli nawa komukadhona nena omukadhona ote ku talako ongo eshina lyoshimaliwa na ota tameke okukukunya  omolwomwenyo omwaanawa gwoye.

“Oshaanawa shoka ngame tandi vulu okuningila omukadhona gwandje osho oku mu landela uulalelo nenge omagano ganathangwa ndele haku mu longitha nenge oku mu pa ongeshefa,’ Nawatiseb a ti.

Mildred Kampolo okwa ti ngele omumati gwe okwe mu indile oshimaliwa, okwa ti ite shi mu pe oshoka, shoka otashi ulike onkalo yoku ikwatelela kuye. Oshikwawo ita dhiladhila okumupa oshimaliwa unene ngele onakuyiwa nomulumentu ngoka ke yi wete, kakele ngele onda hala okukala omugandji gwooshali.,’Oshoka kuume kashili ina hala aluhe okukala ta kwathwa ye keena shoka ta etapo, oshoka shika otashi ka yonagula onkalo yopamahupilo ya kuume ke,” osho a ti.
Omusita Maurice Endjala, omuhungimwenyo megongalo lya ELCIN mEenhana ota ti oshinima shika kashishi oshipu na oshi ikwatelela konkalo moka aantu mbaka ya za noshowo komithigululwakalo moka yaputukila, ishewe aantu oyena omashongo gayooloka. “Ihe nguka omukalo omwiinayi oshoka aantu itaya vulu oku kala pamwe molwashoka gumwe okuna ondjo yamukwawo molwelongo nenge molwa shoka okwa li a kwathelwa pashimaliwa.

 Okwa ti shika kashili nawa notashi tonditha.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here