Omaindilo nomakemo okuza moshigwana olye ena eyamukulo

0
183

Miiwike ya piti otwa lesha momapandja giikundaneki nkene oshigwana tashi lili nokukema tashi kongo ekwatho nokupula aawiliki yasho opo ya tule miilonga ooproyeka miitopolwa yawo Oshigwana osha kongo wo omakwatho kombinga yoondungethaneko oombwanawa ndhoka tadhi opalele oku potokonona omikundu nomashongo ga taalela iikandjohogololo ya yooloka. Omanga omakemo gamwe oga li ga ukithwa ookansela yontumba mboka ya tumbulwa kondandalunde. Ihe moshinyolwa shika tse itatu ti omaindilo nomakemo ngaka oga puka sho taga tumbulwa koshigwana ishewe tse itatu  ti ookansela mboka ya tumbulwa kondandalunde oyo yena ando okupewa uusama. Ahawe hasho ta tu ti nando.

Otashi kumike okumona kutya oyendji yomookansela yiikandjohogololo ohaya uvuko omakemo ngoka noshowo oonkugo ndhoka neitulemo noku yambuka okugandja omayakulo koshigwana shoka yo taya wilike. Iigongi oya ningwa na otayi tsikile okuningwa pokati kookansela noshigwana miikandjohogololo oyindji miitopolwa Oshana, Oshikoto, Ohangwena nOmusati. Ookansela oya kutha onkatu okutalelapo oshigwana shawo miikandjohogololo yawo okutala kutya mboka oya tegelela eteyo lithike peni okuza momapya gawo nuumvo. Mbika nenge ngaka omayakulo omawanawa okuza kookansela.

Oshapumbiwa okudhimbulutha wo aakwashigwana kutya nayo oye na oshinakugwanithwa oshinene mepangelo lyaantu molwaantu.Shika oshinakugwanithwa shaakwashigwana mboka ya yambekwa nuuyamba wokevi ndi noshowo mboka ye na oondunge oonene , nuukolele okuza ku Kalunga opo ya etepo omathaneko nakehe shoka yena oku etapo omikalo nkene omashongo taga longwa nago nonkene omaupyakadhi taga monenwa omayamukulo ngoka tage ga kuthapo thilithilu no itaaga ka galuka we ngaashi ge li nenge ngaashi haga kala omumvo nomumvo.

Okukuthapo omashongo noku ga kandulapo moshigwana nomiikandjohogololo inashi kala ashike oshinakugwanithwa sheethelwa kansela nenge aawiliki yewiliko lyoshilando. Aawe mbaka hayo ayeke aantu ye na okuetapo oompito dhiilonga, okunana aapunguli ye ye okupungula miikandjohogololo,okuetapo oompito dhelongo nenge okupalutha mboka ya pumbwa oondya.

 Poompito dhimwe nolundji omadhiladhilo okupotokonona omikundu oge niwe kaakwashigwana yoyene ndele ngaka inaga humbatwa kukansela gwoshikandjohogololo shoka nenge gwelelo lyondoolopa ndjoka.

Onkene oshikandjohogololo kehe osha pumbwa okutula omitse kumwe dhaakalimo ayehe moku etapo omadhiladhilothaneko sho kehe omukalimo ta gandja ondunge ye ngaashi ta vulu.

Mboka aanamayele ndele, yo kayena uuyamba wiinima okutopola, otaya vulu okutopola mokugandja omayele gawo gopandunge ndhoka ya yambekwa nadho kuMwene gweshito. Otaya vulu oku gandja iilonga yawo nokukumika yalwe moshikandjohogololo opo ya kale yuuvitile uuntsa oopoloyeka dhehumitho komeho ndhoka tadhi longwa moshitopolwa shoka kutya nee ndhoka odha fa dhi dhinitha.

Aawiliki yiikandjohogololo noshowo mboka yomiilando nayo oya pumbwa okukala nomakutsi okupulakena aayakulwa yawo, nokuulika kutya yo oyena eidhidhimiko mokushininga, nokuuvako oompumbwe dhoshili dhiikandjohogololo yawo noshowo dhaakalimo miilando yawo, oshowo okupulakena omathaneko ngoka taga gandjwa kaantu yawo nelalakano okukandulapo nokutaaguluka omashongo ngoka.

 Omukalo nguka ogo aguke tagu fatulula noku ulika kutya mpaka opena epangelo lyaantu molwaantu moshilongo shamanguluka pamahupilo, na unene tuu sho ndika lya pula ombinzi oyindji nomazigudhe gaana oongamba.

Omake naga pewe ookansela yiikandjohogololo, yamwe yomwaamboka ya tumbulwa momapandja goshinyanyangidhwa shika nena opamwe naakwashigwana yawo omolwiilonga yeitulemo mbyoka taya longo.

 Illonga ya tya ngaaka otayi ulike kutya uudemokoli otawu longo, naakuthimbinga yasimana muudemokoli oyo oshigwana, oshoka uuna aakwashigwana yaapo nena itatu vulu okupopya epangelo lyuudemokoli.

Oshoka oholomende yuudemokoli oyo epangelo lyaantu molwaantu. Onkene omakemo gawo nonkugo yawo nando omathimbo gamwe oye yi pitithile miikundaneki ina yi talikako yaana ngushu nenge yi uvikeko ongo mboka taya kugu sho inaaya mona shoka ya li ya tegelela.Nonando yo otaya holola ongeyo yawo, kiinima yimwe mbyoka yo yaana ontseyo yomuule kuyo nenge kaa ye yi uvite, shoka ya pumbwa osho ehala mpoka taya kundathanwa nayo, noshowo okutulwa mondjila, ngaashi aawiliki aanamayele ya tegelelwa okuulika uuwiliki wowene wene.Sho shika osho tu wete tashi ningwa omathimbo ngaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here