Oteya naye osho a thiki mondambo

0
407

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Kapuna naana ngoka keeshi edhina Daphne, ngele tashiya moshitopolwa shomainyanyudho gomoshilongo. Daphne Willibard, okakadhona hoka kakala nokutseyika nawa nongundu yoGal-level moka a kala noku imba nakuume ke Freeda omvula dha adha pomulongo. 

Omasiku hamale gapiti, Daphne okwa li a holokele mondambo nedhina epe tali ithanwa ‘Oteya’. Nonando Oteya a kala ngaaka a ningi ethimbo inaa imba oongalo konima yokutopoka kwawo, oyendji oyali ashike taya ti oshipewa she shoku imba osho  sha thiki pehulilo.

Okangalo ke hoka okapeepeeka na opo kandulukwa ta ka ithanwa ‘Ethimbo’, kapitile oshita nokaVidio kako omwedhi gwaziko oka halutha oyendji yomaatali naapulakeni yako, mboka yali yaholola enyanyu lyawo ngaashi kooFacebook, You Tube noko Sound Cloud. Aaholi yokangalo haka oya kala noku yambidhidha Oteya, opo a pule komeho, ye a tale ngele Genongo taga fe gongombe.

“Onda hala aantu ya tseye kutya Oteya okwa galukila mondambo, ndele pompito ndjika ota imbi oye awike. Okuimba ongoye awike inashi gwana naanaa okutula omuntu ponkatu ndjoka yopombanda, ashike onda tokola ndamanamo, notandi ka longa nuudhiginini, ngaye ndi tale ngele emanya tali zi ngaa ontsi,” Oteya ta ti ngaaka.

Mongashingeyi okavidio ke hoka Ethimbo okeli ta ka dhana koMTV Base Battle yoshiAfrika, hoka keli methigathano nuungalo uukwawo wopondje yoshilongo.

Oteya okakadhona hoka okawaanawa ka tseyikile nawa unene tuu pethimbo mpoka kali haka imbi nongundu ndjoka yali ya tseyika nedhina Gal-level, manga inaa tameka okwiimbwa oye awike. Oomvula dhapiti, Oteya na Freeda (Gal-Level), oya kala ethimbo ele ta ya imbi konyala oomvula dhaadha pomulongo, noya kala noku likola omapapa ogendji, ngele tashiya poshipewa shawo moongalo. 

Momumvo o2011, oyali ya topoka molwa omatompelo gontumba kaage shiwike, mpoka ayehe ya li ya tameke iipewa yawo oyo aeke.

Oteya oku li a shayinwa kOgopa Butterfly pamwe nomukwateli komeho moongalo gwe Sula Kanyaba.

Ota indile ihe moshigwana opo aayambidhidhi naakwatheli ya kale noku longa nuudhiginini ngaaka.

Ngashingeyi okuli ta longekidha oalubuma ye yotango ta yi  kapita pehulilo lyomvula oyo tuu ndjika. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here