Yamwe taya teya, yamwe taya lala ya tala omundilo

0
199

KuLoide Jason 

WATJIKOLOLO – Nonando yamwe yomiitopolwa oyindji yaNamibia uunene tuu monooli oya tameka nale okuteya, moRuacana onkee ngaa aantu ya tameka nale okulala yatala omundilo nenge kaa ye shi kutya uulalelo wesiku lya landula otawu ya zile peni.

Okapuka, omalindi noshowo omvula inaa yi gwana mbyoka oyo iinima iinene ngashingeyi ya tula aanamapya yomoshikandjohogololo shaRuacana pomutenya, noku ya thiminika opo ya shune kombelewa ya kansela molwoshikukuta. 

Nonando ohashi pula ethimbo, oonkondo nomazigudhe oku longa iilya uunene omahangu niilyaalyaka, nuumvo oonkondo dhaaRuacana inadhi hepuluka oshoka iilya yawo oya hakanwapo kokapuka noshowo omalindi. 

“Nuumvo otwa li ngaa twalima lela lela omapya ga pwako eta tu helele wo iilya yetu. Ashike okapuka nomalindi oga hanagulapo iilya yetu, ya likapo thiluthilu,” Christophina Johannes a ti. Johannes ngoka omukalimo gwomomukunda Watjikololo guli moshikandjohogololo shaRuacana okwa ti  eteyo lyo lyene olya li tali etitha omukumo ngaa petameko ashike ngashingeyi kapuna sha naantu yamwe oya tameka nale okuya kombelewa yakansela ya ka konge iikulya.

Nonando Johanness okwa mona mo ngaa shoka itashi etitha omukumo, yakwawo mboka ashiinda she oshili natango onkee ngaa taya lala nondjala.

 Nuumvo omvula oya fa ngaa ya loka hwepo koombinga dhimwe dha Namibia, ihe yamwe nonuumvo natango ongaa nee ta ya tondokele koombelewa dhookansela okupewa oshikukuta.

 Kundana okwa li a ka talelapo aakwashigwana yaRuacana mboka yali ya dhengwa uunene koshikukuta omimvo ndatu dha yi ashike nonuumvo oshikukuta onkee ngaa shina ku kwatelamo aaRuacana yamwe po. 

Sho Kundana ayi moonkundathana na kansela gwaRuacana Absta Iipinge ngoka eli nale alulilwa okwa ti kutya omvula yonuumvo natango ka ya li ombwaanawa naantu oya tameka nale okuya koogumwe noogumwe kombelewa taya pula oshikukuta .

“Oshikukuta osha pata nale nale mu April, ashike aantu yandje natango otaya pula ashike oshikukuta, ngashingayi ondili tandi shanga  omushangwa gwa uka kombelewa ya Ngoloneya opo eguundulile kombelewa yomupilima opo aantu yandje ya vule okukwathelwa,” Kansela ati.

Kansela okwa ti woo kutya omikunda odhindji dhomoshikandjohogololo she odha dhengwa nayi nale kondjala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here