Andeka otaka kwathela mokukondjitha oluhepo

0
273

KuMaria Namupala

OKATYALI – Oprojeka  Andeka ndjono opo ya totwapo omasiku ngano otayi ka gandja omauwanawa kaakalimo yomOkatyali.

Andeka okuli mekwatelo komeho lyomupiya gwoshigwana, Joseph Mupetami ngoka a ti okwa kwatwa kedhiladhilo opo a totepo oproyeka yoludhi nduka opo yi gandje uuwanawa kwaayehe ye wu pumbwa.

Otayi ka kwathela moku lwitha iimbuluma mbyono ya andjakana no tayi londo esiku nesiku, otayi ka kwathela woo mokushunitha oluhepo pevi. Aagundjuka oyendji otaya ka kwathelwa okupitila moproyeka ndjika.

Mupetami okwa ti ye onga eli omupiya gwoshigwana ina hala aantu yeli momagumbo taya mono iihuna nenge taya si koluhepo. “Ondina okukondja ngaashi tandi vulu opo ndi kwathele aakwashigwana yandje oshoka sho ya tulandje komeho gawo ondi ya popile ngame ndi yape omakwatho goludhi kehe”,  ta gwedhako.

“Oproyeka ndjika oya tameka nale noku kwathele aalongimapya mboka ya longa iilikolomwa oyindji, unene ngaashi omatanga niihenda. Oyendji mboka ya longa omakunde ogendji nayo ota ye kii pandula oshoka otatu ka pumbwa omakunde moproyeka yetu muka,” Mupetami tati nga.

Okwa ti woo otaya ka gandja owala manga omakwatho nomayakulo kaantu yomOkatyali nuuna nee ya mona kutya oya gwana otaya ka tala kaantu mboka yopondje. Mupetami okwa indile aantu ye yi ikaleke kokule niimbuluma oshowo kokule niilonga yomilema, yo naya yande oku kala puundingosho ethimbo lyokwatoka.

Aakalimo yomOkatyali oya nyanyukwa nokupandula Kansela gwawo sho ta hedhitha uuwanawa kuyo. “ Otwa pandula unene oshoka Mupetami ota longo nuudhiginini, ote tupe omakwatho uuna twega pumbwa ye ota kwathele mokukongela aagundjuka iilonga mboka yeyi pumbwa, ta tu  indile a tsikile noku tu longela uuwanawa mboka ye Kalunga ne mu yambeke” , gumwe ta ti nga.

Mupetami okwa uvaneke oproyeka ndjika tayi ka kandulapo noku shunitha oluhepo pevi moshikandjohogololo. Aakulupe yomOkatyali natango onkene taya mono omakwatho okupitila mu Kansela nguka. Mbono yomoludhi lwa nalutenzi (aakwankala) nayo ohaya pewa iikulya kehemwedhi okupitila mehangano lyo Ernest & Young. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here