Eegululo lyOmatala gokulandithila omape mOshakati lyuundulilwa komeho

0
232

KuHelvy Shaanika  

 

ONGWEDIVA – Emanitho lyiilonga yokutunga Omatala gokulandithila omape mOshakati olya katekwa noomwedhi ndatu. Omatala ngaka ga tamekelwe okutungwa okuza 2009 okwa li kwa tengenekwa ga kale ga pwa momwedhi nguka.

Ihe Omupopiliko gwelelo lyOshakati, Jackson Muma okwa ti oshiluku oshititatu shiilonga shoka sha li sha thanekwa okumanithwa muJuni nuumvo oshi li konima omolwa iilonga ya indjipala noshowo iilongitho yopehala ndika mbyoka inaa yi thika natango okuza kombanda yomafuta hoka ya mbesitelwa.

“Mokati kiilongitho mbyoka yapumbiwa omuna elefa ndyoka tali tulwa moshungo shokutala nawa Oshakati, ndyoka tali hambulwa nokulongwa mOndowishi,’Onkene ngashingeyi otwa tengeneka kutya iilonga mbika ayihe otayi ka manithwa muSeptemba nuumvo.”

 “Omolwashika ewiliko lyetu otali indile oshigwana unene tuu aalandithi pOmatala mboka ya tegelela nohokwe okutembukila kehala epe opo ya idhidhimike okathimbo omanga ehala ndika lyawo lyopashinanena tali manithwa,’ Muma eya galikana.

Muma, okwa ti iilonga yokutunga omatala ngaka gopashinanena lela oya kutha omimvo ntano noodola oomiliona N$80.

Oodola oomiliona 12 odha kwatelwa momutengenekwathaneko gwomumvo gwembo lyiimaliwa 2014/2015, mbika otayi ka longithwa okutunga oombelewa dhelelo lyehala ndika, ehala lyokulandithila iilongomwa yiikaha noshowo ombelewa yomauyelele.

Pomatala opena wo oshungo yuule woometa 40  ndjoka tayi ka longithwa kaatalelipo uuna ya hala okutala omutungilo aguhe gwOshakati.

Opena wo ehala lyonyama ombihu, ehala lyokulandithila iihape niikwamboga, oompungulilo oontalala[ ookila dhiinima mbyoka hayi yonuka mbala], oshinyanga shiigongi, ehala lyomalandithilo giikulya yopomathimbo hayi holoka pamathimbo gomumvo.Opena wo ehala lyokudhanena aanona.

Opwa tungwa wo okapale kuumbesa wiinano iile niifupi opo aayakulwa yiiyenditho mbika ya kale taya helulwa nokulondekwa melandulathano ewanawa.

Omatala gongashingeyi ogena uutala wokulandithila waantu omathele gatatu, omanga ngoka omape ogena omahala gokulandithila gaantu yevule pomathele gane.

Muma okwa ti opoloyeka ndjika nenge iilonga mbika oyo yimwe iinene ya longwa kewiliko lyoshilando Oshakati uule womimvo ntano okuza 2009/10 sigo 2014/15.

Okwa ti ehala ndika otali humitha komeho uunangeshefa na ishewe otali eta aalandithi yomomapandaanda pehala limwe lili nawa mpoka taya landithile iinima yawo. Omatala ngaka okwa tegelelwa ga ka yeluthepo omahupilo mOshakati oshoka aalandithi oyendji  okwa tegelelwa ya ka longithe ehala ndika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here