Oondjato, oongaku odho kuume komukiintu

0
171

KuClemence Tashaya

EENHANA – Oositola dhiipumbiwa yashewa mEenhana nomOshikango odhina efaathano miilando mbika iyali oongaku dhaakiintu dhina omalwaala gaafaathana noondjato ndhoka dhili moositola. Pahapu dhomulandithi gumwe iipumbiwa mbika ohayi landwa noshimaliwa oshindji.

 “Kashishi oshiholekwa kutya aakiintu oye hole oongaku noompunda, ohaya kala yuuvite nawa uuna ya mono oongaku oombwanawa nompunda yopeke ombwanawa wo,” osho omulandithi gumwe pOshikango, Ananias Nepembe a ti

Ekonakono lyomeendelelo lya ningwa ku Kundana olya ulike kutya oositola dhimwe otadhi landitha oongaku nompunda yafa oongaku ndhoka koodola 1 100 mOshikango, naakiintu oyendji iha ya nyengwa nande okulanda oongaku ndhoka ngele omuntu owa tala kondando yadho. Aakiintu aaNamibia oyendji ina ya tila ondando ndele shoka ya hala osho omutalelo neholokepo tali fuula.

Aakiintu mboka ya kundathanwa nayo oya ti panshitwe yo oye hole oongaku noompunda. Ester Hailaula gwomimvo 30 okwa ti . “Aakiintu mboka yena ostyle oyo haya zala oongaku , ihe aakintu yoshili oomboka haya humbata oondjato oombwanawa. Omatumbulo ngaka gaali ogo taga popi omukiintulela,” osho a ti. Okwa zimine kutya ye okwa ninga omupika omolwa ohole ye yoongaku oombwanawa noondjato.

“Ondina konyala omapando goongaku gevule omilongo 70 noshowo oondjato itaandi vulu okudhiyalula omolwa ohole yandje yiinima mbika. Esiku limwe otandi ka tameka ositola yandje mwene yoongaku dhoshinanena,’ osho a tsikile nokupopya.

Aakiintu yamwe oya ti olukaku oluwanawa nondjato ombwanawa otayi ulike omuthika gwa na ku yi zala moshigwana.

 “Ongaku ombwaanawa otayi fala omuntu pomahala omawanawa,’ omukiintu gumwe a gwedhako.

Justine Ndakondja okwa ti oshili pashito noshowo paushitwe komukiintu a kale ehole oongaku dhe noondjato dhe.

 “Oondjato ohadhi tu kwatha okuhumbata ashihe nomonkalo yompumbwe.

Omukiintu kehe okuna olukaku lwoposhiithanene kehe.Ishewe oondjato noongaku ohadhi eta uukiintu neiyuvo lyuuntsa womukiintu momukiintu. Aakiintu oyena ontseyo yeopalo, shoka oshetu shi li mombinzi,” osho Justine Ndakondja a tsikile. Ihe Ndakondja otati iizalomwa iipe ohayi holoka tango miilongo ngaashi  America na England mboka yeli aluhe komeho getu. Mo ishewe mu Africa omode ompe aluhe oyili komeho moSouth Africa,na  Nigeria, mboka aluhe ye li komeho okuyeleka natse moNamibia.

Ondi uvite tse aakiintu aaNamibia otwa thigwapo unene komoode na otwa pumbwa oku lundulula oshinima shika,’ osho a ti.

 “Kandi shiwo naanaa kutya omolwashike tulile konima, ndele otuli shili konima. 

Otwa pumbwa okutotapo omuthika gwetu yene opo tu inyenge nokukatuka pamwe naakiintu ooyakwetu muuyuni,” Ndakondja ta tsikile.

Ndakondja, naye woo okwa ti omupika gwokulanda oongaku ihe okwa ti kena nando olukaku lumwe oluhupi.

 Muuyuni omuna aasimani mboka ye na omapando goongaku gaashi ku yalulwa, noshowo aawiliki yiilongo nenge aakulukadhi yawo. 

Ngaashi oshiholelwa shomukulukadhi gwaFerdinand Marcos gwa Philipine ngoka a li e na omapando goongaku geli lwopomayovi gatatu.

Omulongisikola gwopoUnam mOngwediva ota ti olundji eiyuvo ohali hwama uuna omuntu a landa oongaku dhiithi iile.

 “Ngaashika ashike iinamwenyo ayihe, aantu nayo oya itaala kutya omuthika ogwo tagu ulike oonkondo dhomuntu,” pahapu dha Michael Jongwe, omulongisikola poUnam.

“Oongaku oonde otadhi yeluthapo omuthika nkalo yoye molwaashoka ngoye oho kala omule ngele wedhi zala”. Omimvo dha pitapo aayamba oya li haya zala oongaku oonde, manga yalwe ya zala oongaku oohupi nokulonga iilonga yokoonyala. “Oongaku odha li euliko lyongundu moka omuntu eli kokutya omuyamba nenge omuthigona,” Michael Jongwe, a ti “na otwa fa ashike natango twa itaala moshinima shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here