Pata ongodhi yopeke yomunona pwaana oku yi guma pethimbo lyuulalelo

2
284

Komutoolinkundana

WINDHOEK –Opwa holoka omukalo omupe gwopangodhi ngoka tagu pitika aakuluntu opo ya vule okudhima oongodhi dhoyana nonando ndhoka kadhi li momake gawo. 

Omukalo nguka omwaanawa oshoka otagu pe aakuluntu ompito okudhima oongodhi dhaanona pethimbo lyaantu taya li uulalelo. 

Omukalo nguka ohagu vulu okudhima oongodhi nenge wo ipad nuutableta uuna ethimbo lyuulalelo lya thikana.

Omukalo nguka kagu li nayi naanona oshoka ohagu ya ulukile kutya ethimbo lithike peni liliko omanga oongodhi dhawo inaadhi mwenekwa yo aanegumbo ya kalye uulalelo. 

Nguka ngele gwa tulwa miilonga otagu edhile ongodhi opo yaa dhengwe nenge yi dhanwe pethimbo aanegumbo taya li uulalelo.

Nomukalo nguka aakuluntu otaya vulu wo okungambeka ethimbo ndyoka aanona haya kala mongodhi noshowo okungambeka oopolograma dhimwe ndhoka dha tulwa mongodhi ndjoka.

“Onde shi ndhindhilike kutya aamwandje oya fa ya pikwa kotechnology pomathimbo gamwe oshoka olundji ohaya kala taya dhana nenge taya tala uuvideo koongodhi dhawo nenge kuIpad wawo naashika ihashi ya pitika opo ya vule okulya nawa uulalelo wawo nenge ya longe iilonga yawo yosikola nosho tuu.

Shika osha pendje edhiladhilo opo ndi etepo omukalo gwontumba ngoka ndaluku DinnerTime, oshoka onda li nda hala  okweetapo sha shoka tashi kwathele aamwandje opo ya tale miilonga mbyoka yena ethimbo  opo ishewe tse efamilia tu vule okukala nethimbo ewanawa  pamwe,” osho Richard Sah omweetipo gumwe gwopologarama ndjika a ulike. 

Osheetwapo sho DinnerTime otashi pitika omukuluntu a pate ongodhi yomunona okuza kokule nenge oku yi patulula wo, tashi vulika okuningwa koongodhi dhaanona dhili mbali. Oshikwawo omukuluntu ota vulu okutulamo opolograma ndjoka na otayi pata ongodhi ndjoka pethimbo ndyoka aantu haya li uulalelo.

Omanga opolograma ndjoka oompeempeka yo DinnerTime Plus otayi pitike okuutha ethimbo ndyoka omunona ta kala ta longitha ongodhi na otayi lopota woo kutya ongodhi oya li  tayi longithwa shike, no tayi vulu wo okukondolola ooprgrama ndhoka omunona inaa pitikwa okutula mongodhi ye.

O DinnerTime oyi na otundi ndjoka tayi yalula opo aanona ya kale ye shishi kutya uunake ongodhi tayi kala itaayi longo ishewe. 

Otashi kala oshinima oshipu opo omukuluntu a vule oku ithana aanona ye ye kuulalelo.

“Uule wethimbo aantu oya kala haya ti otechnology oshinima sheeta okwaana ekwatathano mokati kaantu unene tuu sho to adha kehe gumwe okwa tala mongodhi ta shokotola ashike, shika otwi inekela otashi ka hulithapo eitaalo ndyoka.’  Osho Young Song, omukuluntupitithi gwa ZeroDesktop,a ti. Ehangano lye olyo lya tula miilonga edhiladhilo ndika. 

2 COMMENTS

  1. Eli edilaadilo liwa shili ,unene tuu kova nafikola opo yoo va mone omito iwa yoku longa oifiilwa longwa yavo .

  2. mhhhh ngame kanduuviteko, paife ano ondina kuninga ngiini opo ndi pate ongodhi yomunona gwa ndje inaandiyiguma????? uuyelele inawu yela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here