Lukas omwiilongi ehole uunkulungu wokuthaneka

0
182

KuClemence Tashaya

EENHANA  – Uuministeli wElongo nau tale muule kombinga yelongo lyo shilongwa shuunkulungu wokuthaneka nomake nenge shoka hashi ithanwa oArts and Design. 

Eindilo ndika olya ningwa komwiilongi mosikola yUungomba yopEenhana, ngoka a ti uuna oshilongwa shika sha dhigininwa okulongwa momanongelo agehe okuza pevi nena aalongwa aagundjuka otaya ka mona ompito opo ya ndhindhilike iipewa yawo mbyoka ya pewa ku Kalunga kawo.

Erastus Kanime Lukas okwa ti ka shi li nawa okumona kutya oshilongwa shika shuunkulungu wokuthaneka nomake gomuntu mwene ohashi longwa ashike olundji momanongelo gopaumwene moshilongo omanga mwaangoka gepangelo kaa shi mo. Onkene okwa kumike noku shonga Oshikondo shElongo opamwe naatungipo yomusindalongo ya konakone edhiladhilo ndyoka lyoku eta oshilongwa shika momanongelo agehe moshilongo.

Lukas okwa ti miilongo yilwe ngaashi South Africa, uunkulungu wokuthaneka niikaha ohawu longwa ongoshilongwa okuza tuu poosikola dhopevi sigo opwaa ndhoka dhopombanda. Naashika osha humitha komeho uunongo nontseyo yaalongwa oku thaneka noshowo oku konda iinima yomaludhi ga yooloka monkalamwenyo.

Oshilongwa shuunkulungu wokuthaneka nokukonda moNamibia osha fa sha dhinika no ina shi talikako nesimaneko enene ngaashi iilongwa yilwe. Ihe ku Erastus Kanime Lukas omugundjuka gwomimvo 26 iilonga yuunkulungu wokuthaneka niikaha ye mwene oshinima shi li mombinzi ye. 

Lukas oha thaneke omathano guushitwe kutya nee ogiinamwenyo nenge ogomudhingoloko moka eli.

 Lukas okwa ti nonando ina ilongela okuthaneka noku konda iilongwathano mbyoka ha thaneke andola menongelo, ohokwe ye yoku thaneka oyi li momasipa  noshowo mombinzi ye oku za tuu pethimbo lyuunona we.

Lukas ngoka ti ilongele okutunga nokukolonga omatungo pendiki lyUungomba pEenhana , okwa tseyika momudhingoloko gwe omolwiilonga ye yoku thaneka.

Pethimbo Lukas na kuume ke David Johannes oyi ipyakidhila okumwenyeka omakuma goongulu dhosikola yaanuulema womakutsi moshitopolwa sha Hangwena. Osikola ndjika Lukas na kuume ke taya thaneke omathano gayooloka giishitwa nuushitwe momudhingoloko oya lukilwa gavena gwoshitopolwa sha Hangwena, Usko Nghaamwa.

Lukas okwa ti ohokwe yokuthaneka okwe yi tameke omanga eli penongelo lyopevi  Onambutu Combined School moshitopolwa Ohangwena. “Otandi dhimbulukwa ohokwe nohole yandje yokufeweka noshowo  okupainda nokuthaneka,”Lukas ta ti.

 Lukas okwa ti ohokwe ndjoka oya ka shonopala pethimbo a lundulukile kenongelo lyokoseko hoka a kala manga iitula miilongwa ye yosikola , noku etha iilonga yoku thaneka.

 “Onda li ndi uvite kutya opo uunongo wandje nuunkulungu wu koke nawa onda  pumbwa oku ilonga koonkulungu oonkulu ngaashi ndhoka dhoo Sambisa muka mEenhana”.

Okwa ulike euvo nayi lye kombepo yokudhina uunkulungu mbuka mokati kaagundjuka, unene a ti aagundjuka yepipi lye ina yi itulamo moku ilonga uunongo nuunkulungu mbuka.Okwa ti osha pumbiwa aagundjuka ya tale kombinga yoshinima shuunkulungu mbuka  oshoka shika oshi na wo ompito oku etapo oompito odhindji dhiilonga moshillongo,.

Lukas okwa ti ota ka ulika iilonga yiikaha ye pethimbo lyomauliko giipindi ngoka haga ningwa muumbangalantu woshilongo. Okwa ti oku ka ulika iilongomwa otaku ende pamwe nelando lyomathano gamwe mpoka tashi vulika.

 “Uuna tandi thaneke kutya andola oshinamwenyo, shoka handi ningi osho oku kutha efano lyoshinamwenyo  shoka ngaashi ko Tiivii noku shi thaneka. Eshongo ndyoka lya taalele tse aaNamibia oondyoka shono twaana ontseyo yongushu yefano nenge omafano ngoka aaNamibia haya thaneke.

“Ngele owu na ohokwe nuunkulungu wokuthaneka tsikila komeho in sholola ndele uka komeho. Tse atuhe otwa pewa iitalendi ya yooloka, onkene aanawino muunongo mbuka na ya kale yuuvite uuntsa mu kehe shoka taya longo,” osho a kumike aagundjuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here