Osekundo yIipumbu mOshakati ya sindana oshindji

0
248

KuShipi Elago

OSHAKATI –  Osekundosikola yIipumbu mOshakatI oya ulukile ooseko odhindji dhokiitopolwa yokuumbangalantu komutse gondjamba sho yali ya toolapo omakopi itaaga vulu okuyalulwa muudhano wawo waliko ehulilo shiwike lyaziko pokapale kEmanguluko mOshakati.

Nando oyendji oya li ya tegelela oosikola ndhoka dha tseyika nawa momaudhano gokiitopolwa yokUumbangalantu ngashi Gabriel Taapopi, Mweshipandeka na Haudano ando oyo ye  keshi endithe nawa momaudhano ga yooloka shika ina shi ka ningwa.

Osekundo ya Iipumbu oya shangulula ondjokonona yomaudhano moshitopolwa , ye shi ningi nomasindano omakumithi muudhano wa yooloka, oshinima shoka oyendji taya ti  osikola ndjika oyeshi ihula nale.

Muudhano wokatanga kokoompadhi Iipumbu okwa li adhengemo Haudano medhingoloko lyahugunina nokutoolapo okapandi koodola N$ 1000 nekopi ndyoka ngashingeyi eli sindanapo iikando iyali ya landulathana.

Haudano okwe ya pehala etiyali omanga osikola yopombanda yaMweshipandeka ye ya pehala etitatu.

Osikola ya Iipumbu oya sindanapo epapa lyuudhano wokatanga kokoompadhi kaakadhona, sho ya dhengemo Mweshipandeka yo ta yi goyoko nduno nepapa lyuudhano wo basketball sho ya dhenge Gabriel Taapopi muudhano wa hugunina.

Oseko ya Haudano oyo natango omukwaniilwa gwokatanga ko mo kambamba sho ya li ya hanagulapo Ruacana High School medhingoloko lyahugunina.

Osekundosikola yUukule oyali ya kuthapo epapa lyo Volleyball sho ya dhengemo Iipumbu.

Erastus Wilbard okwati  Osikola yIipumbu oya kuthako oshimpungu shomaudhano nomaako agehe noyi wete shasimana oku pa uunona oompito dhokukutha ombinga momaudhano unene pomimvo dhopetameko lela opo ya wape ya ulike iitalenti yawo.

Okwa kuthileko embale Elelosikola lyIipumbu  sho lya pala ondjila noku yambidhidha okangundumutima komaudhano niinyangadhalwa yilwe yomaudhano mosikola.

Okwa ti wo shika ka kwali tashi vulu okuningwa pwaana elongelo kumwe lyaalongisikola mosikola yIipumbu.

Omapapa oga li ga gandjwa ku  Lucia Jackob pehala lyOmukuluntusikola ngoka inaa vula okukala pehulilo lyuudhano mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here