Aakaku masiku otaya mono okapangelo

0
203

KuMaria Namupala

ONAYENA – Omasiku ha male sho aakalimo yomoshikandjohogololo Okaku ya kala taya ende oondjila oonde okukakonga uuhaku ashike ngashingeyi oya kundana onkundana ombwaanawa kutya otaya ka tungilwa okapangelo mpoka.

Konyala oyendji oyali ye wete shino shafa ondjodhi, ashike moku mona sho iilonga ya yimo nenge ya tameke oya ka mona kutya shino nani oshili. Kansela gwoshikandjohogololo Okaku Joseph “Kapya” Endjala, okwali a thikama nosheendo shi inekelelwa okutunga okapangelo haka.

Iilonga yokapangelo oyali ya tameke kuyele mu Apiilili mono. 

Elizabeth Nakwatumbah ngono gwehangano ndyono li inekelelwa okutunga okapangelo haka, okwati oya tokola opo ashike ya gandje iilonga kaakalimo yomoshikandjohogololo yo nee ngele ina ya gwana taya kutha pondje opo ya mane mbala iilonga mbika.

Endjala okwati etungo lyokapangelo haka olya gandja uuwanawa owundji uunene kaagundjuka. 

“Konyala aagundjuka yomoshikandjololo shetu yethike pomilongo 50, oya mona iilonga, yamwe oyo kulunga ominoko, yamwe otaya kwathele okutunga na yamwe oya inekelelwa okwoopaleka ehala li kale lya yogoka,” Endjala ta gwedha ko.

Okwa tsikile ko woo tati okapangelo hano ota ka kakala kapwa mule wethimbo efupi, opo omayakulo gopaunamiti ga kale ga thika kaakwashigwana mbono ya kala taye ga pula ethimbo ele omolwa oondjila oonde ndhono ya kala noku enda uuna ya pumbwa uunamiti.

Omugundjuka gumwe ngono a tseyika owala nedhina Thomas okwati ota pandula sho a mono iilonga yokutunga. 

“Onda kala ashike ndili megumbo tandi takamitha iimuna, moku uva nee okapangelo taka tungwa momukunda gwetu onda tokola ndi nyolithe edhina lyandje no ngaashingeyi ondili tandi tungu na ondi uvite etumba unene,” tati ngaaka.

Mwene gomukunda Johannes Shimwandi naye okwa holola olupandu lwe.  

“Otwa kala hatu ende oondjila oonde shili, otwa pandula unene sho epangelo lya yamukula omapulo, okapangelo hano oketu etele uuwanawa owundji oshoka naagundjuka yetu oya mona iilonga na yamwe mbo yena oonzapo otaya ka mona iilonga ngele okapangelo haka ka patuluka,”  Tatekulu Shimwandi ta ti.

Aakulupe oyendji yomEloolo oyali ya gandja olupandu lwawo ku kansela molwiilonga ye mbyoka teya longele. 

Endjala ta indile aakwashigwana ya longele kumwe naamba taya longo iilonga mbika moshikandjohogololo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here