Ehokololo lya nkene Shaduka Trading cc a thikamapo

0
268

KuNuusita Ashipala

OUTAPI – Omutoolinkundana gwa Kundana, Nuusita Ashipala moonkundathana nomunangeshefa Immanuel Shaduka gwongeshefa  Shaduka Trading CC mOutapi. Ongeshefa ndjika ohayi longo iilonga yokupangela iihauto yomaludhi ga yooloka. Oya kundathana naye kombinga yongeshefa ye ndjika.

Kundana: Ongeshefa Shaduka Trading CC oyo ludhi luni ano?

Immanuel Shaduka (IS): Po Shaduka Trading CC ohatu painda iihauto, ohatu ukililitha omagulu giiyenditho opo agehe gane ga kale taga lyatele shimwe osho wo ohatu fikile iitenda.

Kundana: Ongeshefa ndjika owe yi tameke uunake?

Shaduka: Onda tamekele ongeshefa ndjika momasiku 31 August 2005 sho nda thigipo iilonga moMetropolitan moka ndali handi longo ongo omulandithi gwomayakulo gehangano ndyoka.

Kundana: Oshimaliwa shithike peni wa li wa longitha okuthikamekapo ongeshefa ndjika okuza petameko?

 Shaduka: Onda longitha oodola N$ 40 000 ndhoka nda kutha kopenzela yandje koMetropolitan opo ndi tameke ongeshefa ndjika.

Kundana: Aaniilonga yangapi wuna miilonga mbika ngashingeyi, na owuna ethaneko wu gwedhele aaniilonga yoye monakuyiwa?

Shaduka: Pethimbo ndika Shaduka Trading CC okuna aaniilonga taya kalele yeli 13, ihe ngele iilonga yongeshefa oya indjipala otatu ka pumbwa aaniilonga ya gwedhwapo yeli yatano.

Kundana: Oshike she ku kumike opo wu tameke ongeshefa yoludhi nduka, na omolwashike wa hogolola ongeshefa ngaa ndjika?

 Shaduka: Onda tala koompumbwe dhaantu moshitopolwa naashika osho sha kumike ndje opo ndi ya etele omayakulo ngaka ga shewa popepi nayo. 

Kundana: Ongeshefa ndjika ohayi ku etele ngaa oprofita, nongele ohayi yi kupe  oyi thike peni. Na oho mono ngaa aayakulwa oyendji taya kongo omayakulo gongeshefa ndjika?

Shaduka: Itandi vulu naanaa okutya otandi mono oprofita oshoka inandi pandula, ihe shoka shi li nawa ooshoka kutya ihandi kalala nondjala nando. Ngashingeyi itandi ku lombwele kutya oprofita yithike peni handi mono , ndele nekwathelo meindjipalo lyaalandi yandje ondi netegameno kutya ndika otali ka kokeka iiyemo yongeshefa.

Kundana: Ookastoma dhoye odho oolye ? Na oolye taya thigathanapo nangoye mongeshefa ndjika?

Shaduka: Itandi vulu okupopya kutya aayakulwa yandje oyo oolye, ondina ookastoma hadhi zi apehe nokoAngola oha ku zi dhimwe. Onkene kehe gumwe ena osheenditho okastoma.

Kapena ethigathano mongeshefa ndjika sigo oompaka moshitopolwa, oshoka kamuna omahangano haga longo iilonga ngaashi mbyoka hayi longwa ku Shaduka Trading CC, ngoka ge li muka omashona natango momwaalu.

Kundana: Iilongomwa nenge mpoka hokutha iilongitho yoye openi.? 

Shaduka: Mongashingeyi iipumbiwa yandje ohandi yi landa kaalandithi yayo mOshakati, ihe ondi itaala kutya opo ndi indjipaleke iiyemo yehangano otashi kala oshiwanawa ngele onda landa mbika okuza kwaamboka haya hambula mbika.

Kundana: Omashongo geni wa taalela mongeshefa yoludhi nduka?

 Shaduka: Kapena naanaa omashongo mongeshefa sigo oompaka.Eshongo ndyoka lilipo enene olyo owala ndyoka lyolusheno halu kala talu guko, oshoka uuna twaana olusheno  nena iilonga yetu ohayi thikama.

Kakele kondhima yolusheno efundja olyo eshongo limwe. Pethimbo lyomvula ookastoma ohadhi ende kashona  molwashoka odhindji odha kondekelwa komeya komahala nenge komikunda dhawo.

Kundana:Omashongo ngaka owe ga taaguluka ngiini?

Shaduka: Omashongo ngaka ogo pamutungilo gwevi. Onkene kapena naanaa shoka omuntu to vulu oku ga ninga , kakele ashike kokutegelela nokutala kutya esiku lya landula oshike tashi ningwapo.

 Kundana: Omathaneko goye monakuyiwa ogeni? Na opena ompito okunenepeka ongeshefa yoludhi nduka?

Shaduka: Eeno ehangano olya pumbwa okukoka paiyemo yalyo. Nongele shoka oshaningwa nena otatu  tala ngele opena oompito dhilwe ndhoka tadhi vulu okukuthwa ku Shaduka Trading CC ..

Kundana: Owu na  omathaneko okunenepeka ongeshefa yoye moNamibia nenge palwe muuyuni?

Shaduka: Eeno onda hala okufala omayakulo ngaka kiitopolwa yilwe, molwashoka ehangano ndika lyokupangela omahauto olyo alike ndina .

 Kundana: Shaduka Trading CC oha gandja sha tuu moshigwana?

Shaduka: Eeno omasiku ashike gapitipo omashona Shaduka Trading CC okwa gandja otjeke yoodola N$5000.00 kopolisi yomoshitopolwa shika opo yi vule oku ikwatha nasho sho tayi ka kuthombinga kuudhano wokomumvo waapolisi ko Kaiti muAuguste nuumvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here