Epangelo la tula moilonga oveta ipe yomakaya

0
178

Komutoolinghundana

ONGWEDIVA – Epangelo  ola pitifa oveta tai ifanwa Tobacco Product Control Act  yomudo 2010 tai i moilonga momafiku Juli 1,  2014.

Oveta oya ngongwa paudafanotokolo lehangano loundjolowele mounyuni  la mona kutya, omikifi dihapu da kwatakanifwa kumwe neekankera domaludi (yokomapunga, nokoitukulwa yomutwe), oda dja moudiyo womakaya.

Moutendo vefinamango laNamibia okatihamano,okati-13, nokati-95 omwa tumbulwa kutya, efinamango laNamibia oli na okwaamena  eemwenyo dovanhu nokuxumifa komesho onghalomwenyo yovanhu. 

Omangha omakaya oo taa etifa ekanifo leemwenyo dovanhu, itaa kwatele po shili exumokomesho lovanhu, ovangongimhango ova fininikwa va ete po oveta tai pange, nghee  omakaya e na ku longifwa moshilongo.

Oveta otai amene ovaNamibia aveshe va didilike kutya, momakaya omu na oupyakadi  tau dulu ku eta efyo diva. Oveta ei otai ufa kutya, kakele komakaya e li paife meefitola, momalimba omaludi shama a pu mo itae ke ya mo vali. 

Oludi lwomakaya e li mokapakeke kwa fanekwa ngee epunga tali vele, ilo omunhu e na okankera yomokanya, ilo omunhu e na omayoo a wa mo molwa omaunghudi keshe haa etifwa komakaya olo lina okulandifwa okudja opo.

Kombada yokapakete komakaya keshe okwa shangwa elondwelo laapa pe fike oudiyo naasho tau eta molutu.                                                                                                                                              Omakaya aeshe e li meefitola ngee a pu mo otamu etwa oludi lomakaya e li moupakete ve na omadidiliko ngee epunga tali vele, ilo omukainhu e li meteelelo ta dala ohaanana inai kola ilo  ke na ounghundi wa etifwa komakaya, omunhu ehe na omayoo ilo e na okankera yomokanya.

Shama oveta yayi moilonga itaku landifwa omakaya kounona ve li koshi yeedula 18, itaku pitikwa omakaya a nwinwe meenhele dokwoongalela ovanhu.

Monhele keshe hamu ongala ovanhu omu na ku tulwa edidiliko muha nwinwe omakaya

Kape na vali ou ta pitikwa okuninga eudafano lokwafelwa oimaliwa komahangano omakaya e ke li honge ilo a kwafele omahangano oshiwana. 

Ongeshefa keshe tai ka eta mo omakaya  okudja mefiku etivali laJuli naa kale omakaya oo a udafanwa nepangelo. 

Oveta ei oi na ehandukilo lili pombada.Ovo tava ka tauluka  oveta  otava ka pewa ehandu la kinndja okudja pomayovi N$4 000- N$200 000. 

Ava ihava nu  omakaya nava angale ku kala poupepi naavo hava nhu omakaya  opo vaha ninge oshihakanwa shomwifi hau di kombiya yomakaya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here