Esiku lyomusiki muuyuni lya dhanwa mOngwediva

0
181

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA – Aanyanyamagulu mboka yena iitalenti yoku imba oya li ya mwenyeke aagundjuka ooyakwawo mOngwediva sho ya tyapula esiku lyawo lyomusiki muuyuni.

Aagundjuka mbaka oya li ya pewa embako opo ya ulikile aaleli kutya nayo otaya vulu okutatula embako nomawi gawo moomusika dhayooloka.

Aagundjuka mbaka oya li ya mono woo ompito oku enda kostage lwotango oshoka oyendji yo muyo inaya pititha nale oongalo .

Haufiku Jesaya naye wo okwali gumwe gomaahikingalo aapeepeka mboka ya lyata oompadhi dhawo kostage lwotango na okwati kutya esiku lyoludhi nduka nali simanekwe aluhe oshoka ohali popiwa iipopiwa tayi longo oshigwana  uunene tuu aahikingalo ngele tashi ya po ku kuthapo iihikomwa ya yakwawo.

Jesaya ngoka a pititha ashike oalbum yina oongalo 13, okwa ti kutya okwa tameka ashike okudhana oongalo dhe omumvo gwa ziko noku pititha nale oalbum ye.

“ Ngashingeyi ondina oshitalenti shokwiimba ashike ondina uupyakadhi woshimaliwa ngele tashi ya okupitha oalbuma  dhandje ,” Jesaya ati.

Okwati wo kutya aniwa omusika oha yeende nawa ashike ohashi pula ondjila onde okumona oshimaliwa sho ku indjipaleka  uucd .

Esiku olya li woo lya popithwa kOmunashipundi gwehangano

Lyaanangeshefa noshowo lyiikwafabulika , oshitayi shokonooli, Thomas Indji ngoka a ti okuli dhimbulukwa tashi ulike eitulemo lyaayehe okuhumitha komeho oshimpungu shomusiki. 

Okwa tsikile a ti iitopolwa yokuumbangalantu oyi itulamo oku kala oyo ya unganeka edhimbuluko lyesiku ndyoka nuumvo oshoka oyi uviteko kutya ndjika oyo ondjila yimwe moka epangelo tali nkondopeke aagundjuka noku fala komeho ekoko lyopankalathano nopamahupilo. 

Okwa ti aagundjuka oyo esipa lyombunda lyonakuyiwa yoshilongo onkene oya pumbwa okuyambulwapo opo ya tsikile nokutunga oshilongo okuuka komeho.

Indji okwa ti omusika ogwo omukalo gumwe okupopya, sho oonkalo dhonale naandhoka dhonena tadhi tumbulwa moovelise dhomusiki yaa imbi ya yooloka. 

Omusiki ishewe ohayi uvitha nokuvululukitha omuntu noshowo ohayi ndjangumukitha omuntu ngaashi ashike oondjola hadhi gandja uukolele neiyuvo ewanawa komuntu.

Okwa kumike aahikingalo ya kale aagandji yoshiholelwa oshiwanawa kaanona. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here