Oshihondjelo P.H otashi ka andulapo oluhepo

0
206

KuMaria Namupala

OKAKU – Oshihondjelo shono hashi ithanwa P.H otashi kandulapo oluhepo nokwaa hena iilonga mokati kaagundjuka.

P.H okwa totwa po mo 2008 mekwatelo komeho lyaPeyavali Hatutale. Oshihondjelo shino oshi li momukunda Oshekasheka moshikandjohogololo Okaku. 

Omukuluntu goshihondjelo shika okwa ti ye mwene okwa li a ya kosikola yokuhondja hono a li a hala a ka moneko uunongo ye a vule okutameka okuhondja nonande a kala olundji ha hondjo owala koonyala, ye ta andeke iikutu noonguyo ndhoka dha kulupa okwa kala nokuyi tula kumwe.

“Sho nda zi kosikola huka onda tokola opo ndi itulemo mokuhondja oshoka nuunongo wandje wa koko ngaa nee, onda kala ashike handi hondjele megumbo ngame tandi ka landitha iikutu niinima yandje mbyoka nda hondja puundunda mboka wuli putse wopOshekasheka,” Peyavali ta ti ngaaka.

Peyavali okwa holola kutya oshihondjelo she otashi gandja uuwanawa koshigwana. “Ngashingeyi ondina aaniilonga yeli yatano (5), handi ya futu nokashona hoka handi monopo ashike tango onda tamekele ngaa nomuniilonga gumwe ye nani gwonale ina fundja sho a tile ohaka yala noluhozi lumwe,” ta gwedha ko.

Nonande oshihondjelo sha PH hashi hondjele owala megumbo, oshi li tashi shi enditha nawa oshoka Peyavali otati oha hondjo iikutu yomaludhi ogendji ngaashi oohema dhoontulo, omaguwo,oku andeka iikutu, omalapi, oshowo oohema dhoohango.

“Konyala iikutu yetu mbyono twa hondja ohayi landwapo owala, aantu mongashingeyi ihaya endewe oondjila oonde okukalanda iikutu yawo kondoolopa oha yeya owala etaya landa putse oondjila odhindji otwe dhi ninga oofupi,” ta ti.

Okwa tsikileko woo tati okuna ehalo ando a kale ena iihondjelo oyindji ngaashi tashi vulika ye a gandje oompito dhiilonga kaagundjuka mboka yeli momagumbo opo ya mone iilonga.  

“Aagundjuka omo yeli momagumbo moka kaa yena iilonga onda hala ndi kambadhale ngame ndi totepo oompito dhiilonga dha gwana nawa,” ta gwedhako.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here