Oshilongo otashi lili ependa momaudhano

0
183

KuCarlos Kambaekwa na Otniel Hembapu

WINDHOEK – Omatumwalaka gomahekeleko okuza  kaanamadhina moshikondo shomaudhano moshilongo oshowo kaanambelewa aanene oga ende ngekuthikuthi lyefuta lyAtilanda sha landula kehulepo lyomunawino muudhano wo ateletika moshilongo , omusamane Quinton Steele-Botes, Omaandaha oshiwike shika mepipi lyomimvo 54.

|Nakusa Steele-Botes okwa li ena okankela ndjoka a li a monika mu Septemba 2007. Omukithi nguka hagu ithanwa [multiple myeloma,] ogwo oludhi lwokankela ndjoka hayi piyaganeke elongo lyombinzi momongo gwomomasipa, uuna ndjika ya ningi onene oha yi eta sigo oompoka kutya iiti ya nathigo itayi longo nawa pafatululo lyaanawino.

Aanawino ayehe otaya tsu kumwe kutya Namibia okwa kanitha onyothi muudhano woateletika oshowo omumati gwomevi ndi ngoka  igandjele ehwepopeko lyonkalo yaakwashigwana ooyakwawo okupitila momaudhano.

Nando Botes okwa lita ehama , nenge ngaashi a tseyika mokati kookuume ke “Boertjie” okwa li inaa teka omukumo nando okwa li ena uuvu mboka. Okwa kala natango ta tsikile nokulonga moshimpungu shomaudhano.Molwomukumo nguka nombepo ihaayi sholola okwa kumitha aanawino muunamiti mboka ya li ye mu pe ashike ootundi dhimwe dhimwe opo akale nomwenyo pethimbo ali a monika omukithi ngoka omumvo 2007.

Omunawino mukehe shimwe ngele tashiya poateletika, eitulemo lye olye mu petha omapapa gopaigwana, ngaashi ndyoka lyoku kala omulongi gwaadheuli muudhano mbuka okuza kehangano lyopaigwana lyo ateletika nenge International Association of Athletics Federations (IAAF).

“Osheetwapo she muudhano unene woateletika otashi ka yuulukiwa noonkondo osho omulongi omukwawo,’ Oom Hannes von Holtz, a ti. Okwa yi mbala ndele itashi kala shili nawa ngele  itatu nyanyukilwa shoka a longo monkalamwenyo.

Omuperesidende gwoAthletics Namibia (AN) , Alna Similo, ina vula okuholeka oluhodhi lwe sho a tseyithilwa kombinga yehulepo lya Botes, okwa ti Namibia na Africa oya kanitha ongundja ngele tashiya muudhano woateletika na otashi kala oshidhigu okuudhitha oongaku dhe.

Similo okwa ti sho a hogololwa ongo omuperesidende gwa AN, Botes oye gumwe gwaantu mboka ye mu pe omayele nkene teenditha ehangano ndyoka.

Botes oye eetapo ondungethaneko yuudhano woateletika mboka hawu kwashilipalekwa ku Old Mutual kohi yedhina Old Mutual Victory Race Series,mboka wu li metifa lyoku matukwa ngashingeyi na otawu ka manithilwa moVenduka omasiku tageya. Old Mutual Namibia naye otalili Botes opamwe noshigwana ashihe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here