Aagundjuka yomOshana iha mu landula

0
174

KuLoide Jason 

OSHAKATI – Aagundjuka yomoshitopolwa shaShana, oya lombwelwa komunashipundu gwoshitopolwa shookansela mOshana Lot Kuuushomwa kutya,  ka ya landula, ka ye hole iigongi,  yo iha ya pulakene Oradio moka  hamuzi uuyelele wu nasha na nkene omugundjuka ena oku  ihumitha komeho. 

Kuushomwa okwali ta popi poshigongi shaagundjuka shepatululo lyepandja lyokwaandjaganeka uuyelele kaagundjuka mOshana  moshiwike sha ziko.

Kuushomwa okwati aagundjuka mbaka iha ya landula oshoka ohaya kala ta  tseyitha omauyelele ge nasha niimpwiyu yaanyasha moradio opo yagongale pehala lyontumba ye a wape okugandja uuyelele kuwo aagundjuka, ashike pehala tuu opo mpoka iha adhapo tuu nande omugundjuka gumwe.

Shika okwati kashili mondjila, aanyasha uunene mboka kaa yena iilonga mOshana oyo  yena okukala aatango ngele tashiya piigongi nenge po ku pulakena ooradio opo ya kale yena omauyelelele ga yooloka.

“Aanyasha yongashingeyi omu na, elago oshoka omu na oonzo odhindji ndhoka tadhi vulu oku mupa uuyelele unene kombinga yiilonga yepangelo lyoshilongo, ashike omuli ashike omutumba. 

Kamulesha ne kamupulakena,” osho ati ngaaka.

Okwa tsu woo aanyanyamagulu mbaka omayele kutya epangelo oha li gandja iimaliwa kaanangeshefa aashona okupitila moombelewa dhookansela opo ya wape okuhumitha komeho oongeshefa dhawo no kudhitameka.

Okwati kutya epangelo olina omakwatho ogendji ga nuninwa aagundjuka ashike, okwa dhenge omuthindo kutya ita ga ka pewa tuu nande omugundjuka eli omutumba .

Kuushomwa okwati aagundjuka na ya konge uunongo wa yooloka opo ya kale ha ya kongwa kiilonga, na ha yo wee taya ka konga iilonga, oshoka ngele oyena uunongo wa yooloka niilonga otaya ka hogolola.

Kuushomwa okwa lombwele woo aagundjuka mbaka ya hulithepo okugandja uusama kepangelo kutya ihali gandja iilonga omanga oonzo dhopaushitwe ndhoka tadhi vulu okulongithwa kumuntu  iihumithe komeho dhili odhindji moshilongo.

Okweya pe woo omayele kutya naya tameke uungeshefa uushona etaya itulamo miilonga opo ya vule okusindana komasiku gokomeho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here