Iikulya yopamuthigululwakalo otayi kalekepo oohedhi

0
181
KuLoide Jason ONGWEDIVA - Omanga aakwanegongalo yamwe yomegongalo Oshitayi taya ti kutya yo oya hala omusita gwawo, okangundu hoka anuwa inaaka hala omusita otaka dhanitha ompadhi oshoka ehalo lyako olya gwanithwa. Onzo yuuyelele ndjoka ya inekelwa nawa kuKundana oyati kutya omusita Lamek Nambahu aniwa okwa pula opo a lundululwe mo megongalo moka oshoka okwa kala ta mono iihuna noonkondo unene ngaa sho oyendji yomaakomeho megongalo ihaaya popi naye. Onzo yi shi ku inekelwa oya yakeleko Kundana kutya momasiku 13 June, eleloshikandjongerki olya li lya gongala eta li tokola kutya omusita Lameka Nambahu ngoka a kala ina halika kaakwanegongalo ota lundululwa mo megongalo eta falwa kegongalo Ohaukelo hoka taka langekwa molyo 01 Auguste nuumvo. Nonando Kundana okwa ningi omakwathano nomusitagongalo nguka, ye okwati ontokolwa ndjoka inayi thika mo natango momake ge. “Pamwe opuna ngaa oshinima shoka, ashike ngaye inandi shi tseya natango kutya opuna omulombo gwatya ngaaka , ngiika opo ngaa tashi thiki momakutsi gange,” osho Nambahu ati ngaaka. Aakwanegongalo yamwe oye wete oyo ya sindana shoka onzo ndjika tayi ti kutya hasho Nambahu okwa indila yemwene oshoka ota mono iihuna nayi nayi. Omanga aakwanegongalo yamwe yomegongalo Oshitayi yeli taati kutya yo oya hala omusita gwawo, yamwe po yomegongalo olyo tuu ndika otaya dhanitha oompadhi oshoka shoka ya hala shaningwa. Egongalo Oshitayi ndyoka lili mOndonga popepi nOndangwa iiwike yaziko olya kala tali dhana onkandangala miikundaneki kutya olina omusita aniwa ha longitha nayi iimaliwa yegongalo, ta iyambapaleke niimaliwa yegongalo ye iha iyutha koontokolwa dhegongalo. Shika aniwa ngashingeyi osha etitha opo omusita nguka a kale a lundululwamo megongalo moompadhi oontalala afalwe kegongalo lyokokule ndyoka ta kufofotwa lili kEenhana mUukwanyama. Kundana okwa ningi wo onkambadhala opo a kundathane na amushanga gwoshikandjongerki shokUuzilo, Halolye Nashihanga ngoka a ti kutya mbyoka iinima yokOshitayi onkee itati kosha. Okwa tsikileko woo kutya aniwa ye iha kundathana iinima yiilonga ye miikundaneki onkee Kundana na ka pule Aashitayi.

KuClemence Tashaya

EENHANA  –  Omahala gamwe ngoka haga teleke iikulya yOshiwambo oga pumbwa okuhumitha komeho nokugamenenapo oohedhi dhoshilongo oshowo oku fala komeho omithigululwakalo nuutalelipo wopashigwana, pahapu dha dhomulongekidhi gumwe gwoondya dhopashigwana pondoolopa yEenhana.

Dortea Weyulu 46, omuwiliki gwehala hali teleke oondya dhopashigwana lya Weyulu Traditional mEenhana okwa popi ndhika pethimbo lyomauliko gedhina  Ohangwena Regional Youth and Food Expo ngoka taga hulu ehuliloshiwike ndika. Okwa tomona ndhika pethimbo a li  a yakula aanambelewa yOshikondo Shomauyelele nOmakwatathano gopaungomba Omaandaha oshiwike shika. 

“Oshitopolwa shiikulya osho hashi enditha nawa uutalelipo, naashika otashi vulu okukala ngaaka uuna tse twa kalekapo omikalo dhetu dhopashigwana okuteleka nokulongekidha iikulya yetu yopashigwana.Oshoka aatalelipo otaye tu uvuko uuna taya tala iikulya mbyoka tse hatu li, onkene inatu tegelela oku ya kumitha noku ya pa oondya ngaashi olasagna nenge ohwalangwahwahwa yomakoloni nehini opamwe nonyama yakwewa.Onkene osha pumbiwa opo aatalelipo mbaka tuya paluthe niikulya yomoshilongo shetu ngaashi oshigali, ondjuhwa yOshiwambo, Namukutwa eli momagadhi goongongo nekaka,” Weyulu a kumike aateleki yiikulya ooyakwawo.

Okwa pandula oshikondo shOmauyelele omolwa eyambidhidho lyasho , sho aanambelewa yasho ya ile ya lye omwiha pelugo lye pethimbo lyomauliko goondya gaagundjuka. Okwa ti mboka ye li moshitopolwa shuutalelipo womeni nowopamuthigululwakalo oya pumbwa okulongelakumwe nomalelo gopamuthigululwakalo oshowo omalelo goondoolopa opo iinyangadhalwa yawo yi kale tayi tsu noku endela kumwe.

Pelugo lyaWeyulu ohapa telekwa iikulya yopamuthigululwakalo yomaludhi ogendji okuza tuu nkene ndjika ya egulukile mu Januali nuumvo. Pehala lyokulila mpaka, opwa li pwa telekelwa aasimani  mboka ya li ya talelepo Eenhana  noshowo Ohangwena. Pethimbo lyomauliko gaagundjuka  noshowo iikulya, aalongwa yamwe yomanongelo oyali ya ithanwa oku ulukilwa nkene iikulya yopamuthigululwakalo hayi longekidhwa.

Omahala gokuteleka iikulya yopashigwana oga ninga ogendji mEenhana unene sho aantu oyendji inaa ya hala oku ka landa iikulya komahala giikulya mbyoka hayi telekwa neendelelo. Ihe otaku hokololwa kutya iikulya yomahala gamwe oyi na unene ondilo yo ishewe iikulya yimwe ina yi telekwa nawa nenge inayi longekidhwa pamuthika guli nawa.

Weyulu,okwa ti iikulya mbyoka ha longekidha oyindji oha yi zi kegumbo lye, unene oondjuhwa, sho pena omahala gamwe moka aantu ya nyenyeta kutya oondjuhwa ndhoka hadhi telekwa oondhoka dhomoositola. Weyulu okwa ti iikulya ye ayihe ohayi zi kegumbo lyaandjawo.

Omulandi gumwe porestauranda ya Weyulu , Daby Uupindi okwa ti okwa nyanyukwa okulya iikulya yOshiwambo mbyoka iihula nale eyi lile ashike pohango yaliko konima yoomwedhi ndatu dha ka pita.Okwa ti iikulya mbyoka hayi telekwa mpoka oya faathana ashike naambyoka hayi telekwa komagumbo gokomikunda hoka yo ya za. Patemoshela Shikokola ngoka wo a li a nyanyukilwa oondya dhe porestauranda ndjika okwa li itaa vulu okuholeka euvo nawa ndyoka, a ti omauliko gaagundjuka noondya ngoka oga li pethimbo ewanawa unene tuu sho omwedhi gwaadhika opo gwa thiki pehulilo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here