Oshitayi sho Star for Life shatotwa poseko yEenhana

0
195

KuClemence Tashaya

EENHANA – Star for Life (SFL) melongelokumwe nehangano lyOmapendulepo lya Ndowishi[GTZ] oshowo na Namibia Planned Parenthood Association oya dhike opolograma yuundjolowele poseko yEenhana oshiwike shayi.

Oshitayi shehangano ndika lyaashi ngoka haga kongo oprofita  oshina elalakano okukumika aagundjuka opo ya itaale mokwaadha omalalakano gawo monkalamwenyo nenge oondjodhi dhawo dhonkalamwenyo.

Opolograma ndjika ya dhikwa poseko ndjika ya talika yimwe yomomanongelo omadhigu ngele tashiya kelandulathano noshowo komaihumbato gaa li nawa, otayi lalakana okunkondopeka aagundjuka opo ya gwanithepo oondjodhi nenge yaadhe iilalakanenwa yawo monkalamwenyo ongo iilyo yoshigwana yi na oshinakugwanithwa. Opolograma ndjika oyo yotango yoludhi ndoka tayi dhikwa moshitopolwa shaHangwena.

Otayi lalakanene wo okulonga aagundjuka noshowo oku ya yambidhidha ya mwenye monkalo yaana ombuto yo HIV/AIDS. Opolograma ndjika tayi adhika wo moSouth Africa oya tothamo omanongelo ongo omahala omawanawa ngoka geli mondjila okukambadhala okweetapo oondungethaneko ndhoka tadhi gandja omayamukulo komashongo ngoka ga taalela aagundjuka miitopolwa yawo nenge moshitopolwa shaHangwena moka opolograma ndjika ya dhikwa nokutamekwa.

Omuwiliki gwElongo mOhangwena, Sanet Steenkamp sho a popi pedhiko lyoStar for Life okwa kumike aagundjuka opo ya taambe opolograma ndjika oshoka otayi ya nkondopeke opo ya ninge aakwashigwana aawanawa oshowo otayi tungu po omatanga nenge oongundu dhaanasikola dhina elandulathano momanongelo.

 “Opolograma ndjika oya nuninwa ne, aanasikola okumukumika opo mu kale muna elandulathano nevuliko mwene opo mu vule okulonga nawa iilongwa yeni yosikola.Otwa hogolola okutameka Star for Life mosekundo yEenhana oshoka ndjika oyo yimwe yi shiwike yi na aalongwa ihaaya vulika moshitopolwa shika.Onkene otwa tegamena kutya opolograma ndjika otayi ke mu kumika opo mu simaneke  noshowo mwi ilonge oshindji kombinga yuundjolowele wopaluvalo,’ osho Steenkamp a ti.

Osekundosikola yEenhana oya lukwa enongelo  inaali kola, ndele opolgrama yoStar for Life ndjoka ya dhikwa moka oya tegelelwa oku ka lundulula omaihumbato omawinayi ngoka geli menongelo ndyoka.

Steenkamp okwa hokolola wo kutya moshitopolwa sha Hangwena omumvo gwayi aanasikola yaakadhona yeli omathele gane nomilongo mbali nayaheyali oya thigipo omanongelo molwashoka oya ningi omategelelo.

“Ino ninga omuyalu gwiingangamithi, omalovu, HIV/AIDS nenge omwaalu gwokuethapo enongelo.Otandi mu kumagidha mu kale aavuliki, nokulongitha ethimbo lyeni nawa noshowo miinima yili mondjila. Longitheni ootundi 168 moshiwike okwiilonga iilongwa yeni,” osho a kumagidha.

Omuwiliki moNamibia gwa Star for Life, Evelyn Kalenga okwa kumike wo aalongi naalongwa  okulongitha embo lyehangano ndika nawa oshoka ndika olyo tali ya wilike okushanga oondjodhi dhawo, ndhoka taya kala nokulonga kudho sho taya ende nokukoka monkalamwenyo yawo yeilongo lyawo lyopomuthika gwosekondele.

 “Oondjodhi dhoye otadhi ende tadhi koko shono nangoye to koko oomvula tadhiya. Tse moStar for Life otwa tegamena okweenda pamwe nangoye molweendo nduka ongo aalongwa aaholike yetu moshitopolwa Ohangwena.Olweendo nondjila ndjika otayi ka lundulula onkalamwenyo yoye oku yi ukitha kuuwanawa noku ninga uuyuni ehala lili hwepo.Ndele omuntu ngoka a simana okugwanithitha oondjodhi dhoye ongoye mwene,” osho Kalenga e ya dhimbulutha.

Stars for Life ota ka kwathela aalongwa pEenhana Secondary school okwaadha oondjodhi dhawo. Opo shika shi ye miilonga aalongwa oya shaina embo ongo euvaneko lyokuiitulamo, okugwanithapo iipumbiwa yopolograma ndjika noshowo okuvulika kuyo. Membo omuna etumwalaka kaagundjuka tali ya kumike opo ya kale neinekelomwene, nosho wo nontseyo kutya yo aanankondo yena omaukwatya inaaga faathana nosho wo kutya yo otaya vulu oku ninga aantu ya simana mboka taya ka etapo iinima iinene. Embo ndika lya Star for Life otali fatulula esindano ongo, okwaadha elalakano ngaashi lyokupita onkatu yelongo mounivesiti, okumona iilonga, konima yosikola opo wu kwathele egumbo lyaandjeni. Esindano otali ti wo okuninga omuyamba, nenge okumwenya monkalo yaa li puule nefamilia lyoye nookuume koye  mombili noshigwana noshowo nonkalo ombwanawa nomudhingoloko.

Ehangano ndika otali adhika wo palwe moSouth Africa nomoNamibia, na olina omalalakano oku andjaganeka iilonga yalyo koshitopolwa ashihe shaSADC. Ohali longo iilonga yalyo okupitila miigongiilonga tayi ningilwa aalongwa, ootundi mooklasa, oonkundathana, ehungomwenyo omathigathano goompata kombinga yiiyetwapo yontumba, ohali dhikepo wo okluba dhokulesha momanongelo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here