Aadhewulwa yomo EVTC ya pewa iilongitho kElelo lyOhangwena

0
208

Ku Clemence Tashaya

EENHANA- Elelo lyOhangwena olya yamukula kepulo neyindilo lyEpangelo kutya omaliko naga shunithwe miitopolwa moka ga zile, go omalelo naga pungule melongo nomoopolohalama ndhoka tadhi yambula po uunongo wopayipindi waagundjuka miitopolwa. Olya gandja iilongitho yongushu yi thike po N$333, 721.00 kaadhewulwa yahamano yoko EVTC. Aalongwa mbaka otaya dhewulwa opo ya mane ondondo ontiyali moshimpungu shokudhewulilwa omalanditho. Methimbo efupi, otaya ka kala aanangeshefa yopevi noyopokati moshilando shEenhana. Shika osha etithwa sho Uuministeli wOmapangelo gokIitopolwa nIilando wa kutha onkatu opo wu kuthe ombinga moku keelela okuhena iilonga mokati kaagundjuka nosho wo oku keelela oluhepo nokulalakanena oku eta po iilonga nuunangeshefa maagundjuka moshitopolwa. Egandjo lyiinima ndika olya ningilwe pOombelewa dhOshitopolwa naadhewulwa opo ya tambulile iilongitho yawo mpoka.

Omukuluntuwiliki gwopevi mOshikondo shEhumithokomeho lyOmikunda, Natalia Naapopye Ndaitwa okwa ti, Elelo lyOhangwena olya kongo ondunge nolya tokola okuyambidhidha aadhewulwa yamwe moshimpungu shoku eta po nokulonga oosikopa noombete, okufikila nokulonga niitenda nokulonga nominino nokutula kumwe ominino. Shika osha ningwa okupitila momulandu hagu ithanwa Omulandu gwoku eta po iilonga momikunda dhOhangwena.

“Aadhewulwa mbaka otaya ka yambidhidhwa wo niilongitho opo ya vule okutunga omahala gawo gokulongela pOhandjombali mOshikandjohogololo Omundaungilo ya vule okulongela mo yo ya tameke omalanditho nenge iilonga yawo yopondondo onshona noyopokati,” Osho a ti.

Okwa indile ewiliko lyEndiki lyOmadhewulo mEenhana opo li gandje omayele kaadhewulwa mbaka ya vule okukoka pangeshefa yo ya wape okusindana momalanditho.

“Oshikondo shEhumithokomeho lyOmikunda nekwatakanitho osha tokola okuyambidhidha aadhewulwa yahamano mboka ya pewa omakwatho giilongitho. Oshikandjo shetu osha dhimbulula esimano lyehumithokomeho lyiitopolwa yokomikunda opo ku keelelwe oluhepo noku hena iilonga momikunda unene mokati kaagundjuka moshitopolwa shOhangwena,” osho a fatulula.

Aadhewulwa mbaka yahamano oya nyolitha nale nokuli oongeshefa dhawo kUuministeli wIipindi nIikwafaabulika. Omukuluntuwiliki-gwopevi okwa dhimbulukitha aadhewulwa yomo EVTC kutya, nonando iilongitho ya pewa oyawo opo ye yi longithe molwa oongeshefa dhawo, otaya ka kala noku konenenwa nokutalwa nawa opo ku kwashilipalekwe kutya otaye yi longitha nawa. Elelo lyOhangwena otali ka futila iilonga pethimbo lyokutunga omahala gokulongela.

Omukuluntuwiliki gwEndiki lyoEVTC, Hinandjo Muashekele ngoka a li e lile po ewiliko, okwa pandula Elelo lyOhangwena sho lya hogolola endiki lyawo na unene kutya olyo ashike endiki lyopawungomba moshitopolwa. 

“ Otu uvite enyanyu sho Elelo lyoshitopolwa lya totha mo endiki lyetu na otatu uvaneke kutya otatu kala nokudhewula aadhewulwa ya pyokoka mboka taya ka kala aanangeshefa kuyo yene. Aagundjuka Aanamibia mboka ya tegelela ya ka kale aanuungomba ya pyokoka, otatu ka kwashilipaleka kutya otaya ka longitha iilongitho mbika nawa molwa uuwanawa wawo yene,” osho a ti.  

Okwa kwashilipaleke Elelo lyopashitopolwa kutya, Ewiliko lyo EVTC otali ka kala nokutala nkene aadhewulwa mbaka taya ka longa opo ku monike iizemo iiwanawa.

Ondunge ndjika ombwanawa otayi ka eta po oompito dhiilonga notayi ka eti tha iimaliwa mokati kaagundjuka. Natu kale ashike twa mona ompito opo ya mone wo omadhewulo ga nkene ye na okukwata iimaliwa yawo. Omayele ngoka tandi yape ogo ngoka kutya, inaya tala konima naya ulikile aagundjuka ooyakwawo shoka taya vulu okulonga onga aanuungomba yopetameko,” Omuwiliki gwo EVTC osho a gunu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here